ม.แม่โจ้ กวาด 12 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง คว้ารองอันดับ 2 งานกีฬาประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 38

15

12 พ.ค. 66 – มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำทีมนักกีฬาทักษะเกษตร จาก 3 คณะได้แก่ คณะผลิตกรรมการเกษตร คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทักษะเกษตร และกีฬาสากล ในงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 38

blank

ซึ่งมีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรจากทั่วประเทศ เข้าร่วมชิงชัย 12 สถาบัน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา

ผลการแข่งขันในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โดย สามารถกวาดมาได้ 12 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 3 เหรียญทองแดง

blank

นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลคนดีศรีเกษตร และรางวัลเชิดชูเกียรติ ของนักศึกษาอีก 3 คน ได้แก่
1. นางสาวหงษ์เหม ทองนาค จากคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ได้รับรางวัลคนดีศรีเกษตร
2. นายทองทศ เจริญธัญพิทักษ์ จากคณะผลิตกรรมการเกษตร ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ
3. นางสาวนพเก้า ทองอินทร์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับนักศึกษาที่มีผลงานดีเด่นอย่างต่อเนื่อง หลากหลายและเป็นประจักษ์ในวงกว้าง เช่น ระดับคณะ สถาบัน ระหว่างสถาบันและนอกสถาบัน และมีผลการเรียนดีตามที่เกณฑ์กำหนด

blank

อ.ดร.วงค์พันธ์ พรหมวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวเพิ่มเติมว่า “งานประเพณี 4 จอบ หมายถึง สัมพันธภาพทางการเกษตร 4 ภูมิภาค คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิต นักศึกษาจากสถาบันต่างๆ ในการแลกเปลี่ยนความรู้และทักษะทางวิชาการสาขาเกษตรศาสตร์ ที่จะนำไปสู่ความร่วมมือและการพัฒนาการเกษตรของประเทศไทยในอนาคต จึงได้มีการกำหนดให้มีการจัดงานขึ้นทุกปี และในครั้งที่ 21 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานในปีนั้นได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานถ้วยรางวัลคะแนนรวมในการแข่งขันกีฬาทักษะทางการเกษตร ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นแก่ผู้เข้าร่วมทุกคน และการแข่งขันในปีต่อๆ มามีสถาบันที่เข้าร่วมได้รับรางวัลคะแนนรวมการแข่งขันกีฬาทักษะเกษตร ครองถ้วยพระราชทานต่อกันมา”

สำหรับงานกีฬาประเพณี 4 จอบครั้งที่ 39 จะจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยศิลปกร วิทยาเขต สารสนเทศเพชรบุรี ช่วงปลายปี 2567…. โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้มีความพร้อมและมีความมุ่งมั่นอย่าเต็มที่ในการพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นนักกีฬาทักษะเกษตรที่มีคุณภาพ เป็นผู้เชี่ยวชาญทางการเกษตร เป็นที่ยอมรับในเวทีสากล ซึ่งเป็นพื้นฐานในการผลิตบัณฑิตคุณภาพสู่สังคมต่อไป

ประมวลภาพ :

blank blank blank blank blank blank blankblank blank blank blank blank blank blank blank blank blank