กลาโหมออกคำสั่ง เลื่อนรายงานตัว “ทหารเกณฑ์ ผลัด 1” เปิดโอกาสให้ใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนเข้ากรม

85

เมื่อวันที่ 6 เม.ย. ได้มีเอกสารราชการจากกระทรวงกลาโหม ลงวันที่ 5 เม.ย. 66 เรื่อง การกำหนดวันรายงานตัวเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1/2566

โดยมีเนื้อหาระบุว่า ตามที่พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2566 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 กำหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกตั้งทั่วไปในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 นั้น

เนื่องด้วยพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497มาตรา 34 กำหนดให้ “ทหารกองเกินที่ถูกเข้ากองประจำการผู้ใด จักต้องเริ่มเข้ารับราชการทหารกองประจำการเมื่อใด ให้นายอำเภอท้องที่ที่รับเข้าตรวจเลือกเป็นผู้กำหนด และให้นายอำเภอออกหมายนัดเพื่อให้ทหารกองเกินผู้นั้นมา ณ ที่อำเภอท้องที่ตามที่ได้กำหนดไว้นั้น เพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ถ้าทหารกองเกินผู้นั้นไม่มาตามนัดให้ถือว่าหลีกเลี่ยงขัดขืน”

ดังนั้น เพื่อสนับสนุนการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของทหารกองเกินที่จะต้องเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1/2566 ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กระทรวงกลาโหมจึงขอให้กระทรวงมหาดไทยแจ้งผู้อำนวยการเขต/นายอำเภอ เพื่อประสานการปฏิบัติกับหน่วยสัสดีเขต/หน่วยสัสดีอำเภอ เพื่อออกหมายนัดเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.40) ให้ทหารกองเกินที่ถูกกำหนดให้เข้ารับราชการทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1/2566 มารายงานตัวและแก้ไขวันรายงานตัวของผู้ที่ได้รับหมายนัดไปแล้ว จากเดิมวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เป็นวันที่ 15 พฤษภาคม 2566

ลงนามโดย พล.อ.สนิธชนก สังขจันทร์ ปลัดกระทรวงกลาโหม ทำการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ