จอดรถขวางหน้าบ้านคนอื่น มีโทษสูงสุดทั้งจำ ทั้งปรับ

708

ข้อมูลจากกระทรวงยุติธรรมระบุไว้ว่า ผู้ขับขี่รถยนต์ไม่มีสิทธิ์จอดรถขวางทางเข้า-ออกบ้านผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เอกชนหรือถนนสาธารณะ เพราะถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 55 วรรคหนึ่ง ที่บัญญัติว่า ห้ามมิให้ผู้ขับขี่หยุดรถ
1. ในช่องเดินรถ เว้นแต่หยุดชิดขอบทางด้านช้ายของทางเดินรถในกรณีที่ไม่มีช่องเดินรถประจำทาง
2. บนทางเท้า
3. บนสะพานหรือในอุโมงค์
4. ในทางร่วมทางแยก
5. ในเขตที่มีเครื่องหมายจราจรห้ามหยุดรถ
6. ตรงปากทางเข้าออกของอาคารหรือทางเดินรถ
7. ในเขตปลอดภัย
8. ในลักษณะกีดขวางการจราจร

จอดรถขวางหน้าบ้านคนอื่น มีความผิดอย่างไร?
1. การจอดรถขวางหน้าบ้านคนอื่นเป็นการทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนรำคาญ ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 397 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท และถ้าการกระทำความผิดดังกล่าวเป็นการกระทำในที่สาธารณสถานหรือต่อหน้าธารกำนัล ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 397 วรรคสอง
2. ผู้ได้รับความเสียหายจากการถูกจอดรถขวางหน้าบ้าน สามารถร้องทุกข์ดำเนินคดีได้ รวมทั้งยังฟ้องเรียกค่าเสียหายละเมิดในทางแพ่งได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 และถ้าเป็นที่สาธารณะยังมีโทษตาม พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่สามารถออกใบสั่งและยกรถได้
3. กรณีที่ผู้ได้รับความเสียหาย มีเหตุจำเป็นเพื่อป้องกันสิทธิ์ของตน หรือของบุคคลภายนอกจากอันตรายที่มีความฉุกเฉิน ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐไม่ได้ สามารถเคลื่อนย้ายรถได้ด้วยตัวเอง แม้จะเป็นการกระทำให้รถบุบสลายหรือเสียหาย ก็ทำได้โดยไม่ต้องรับผิดใช้ค่าเสียหาย หากความเสียหายนั้นไม่เกินสมควรแก่เหตุ เพราะเป็นข้อยกเว้น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 450

การจอดรถขวางทางเข้า-ออก หรือขวางหน้าบ้านคนอื่น แม้จะอ้างว่าจอดบนถนนสาธารณะ แต่หากทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนหรือเกิดความไม่สะดวกในการใช้ชีวิต ก็ถือว่าเป็นความผิดและมีโทษสูงสุดทั้งจำทั้งปรับ

ที่มา : กระทรวงยุติธรรม/dharmniti