นายกฯ มอบสารวันข้าราชการพลเรือน ย้ำข้าราชการที่ดีต้องดำรงไว้ซึ่งความซื่อสัตย์ วางตัวเป็นกลาง

45

1 เม.ย. 66 – นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มอบสารเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2566 วันที่ 1 เมษายน 2566 ดังนี้

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ข้าราชการมีหน้าที่สำคัญในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่ประชาชน ตลอดจนจัดทำและให้บริการสาธารณะอย่างเต็มกำลังความสามารถ มีความมุ่งมั่น เสียสละ ทุ่มเท และอุทิศตนด้วยจิตอาสา พร้อมทั้งนำความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ มาขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศในทุกมิติร่วมกับทุกภาคส่วน ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ข้าราชการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับกรอบแนวคิด (Mindset) และทักษะ (Skillset) ในการปฏิบัติงาน โดยจะต้องหมั่นฝึกฝนตนเองให้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติที่พร้อมต่อการแก้ไขปัญหาและการทำงานเพื่อส่วนรวม เพื่อขับเคลื่อนภารกิจการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลให้เกิดผลสัมฤทธิ์และมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง โดยข้าราชการที่ดีจะต้องดำรงไว้ซึ่งความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และวางตัวเป็นกลาง เพื่อรักษาเกียรติยศและศักดิ์ศรีของการเป็นข้าราชการไว้อย่างภาคภูมิ รวมทั้งร่วมกันรักษาผลประโยชน์ของประชาชนและสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงให้แก่ประเทศชาติ

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน 2566 ขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังข้าราชการพลเรือนทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยอุตสาหะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติอย่างดียิ่งเสมอมา และขอแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนทุกคนที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 อันน่าภาคภูมิใจนี้ โดยนายกรัฐมนตรีหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะข้าราชการ จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ทั้งเพื่อนข้าราชการและผู้คนในสังคม ในการมุ่งมั่นปฏิบัติงาน เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและความผาสุกให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนสืบไป

ในตอนท้าย นายกรัฐมนตรีกล่าวอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากล อีกทั้งพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ข้าราชการพลเรือนทุกคน พร้อมทั้งครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่แข็งแรงสมบูรณ์ และสัมฤทธิผลในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ