ข่าวดีผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39 เพศหญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป รับการตรวจมะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูกฟรีได้แล้ว

1085

29 มี.ค. 66 – น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ได้เพิ่มบริการแก่ ผู้ประกันตนหญิง มาตรา 33 และมาตรา 39 กับสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพกับสำนักงานประกันสังคม รายละเอียดดังนี้

1. การตรวจเต้านมโดยแพทย์หรือบุคลากรสาธารณสุข
– อายุตั้งแต่ 30 – 39 ปี ตรวจทุก 3 ปี
– อายุตั้งแต่ 40 – 54 ปี ตรวจได้ทุกปี
– อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจตามความเหมาะสมหรือมีความเสี่ยง
2. การตรวจมะเร็งปากมดลูก Pap Smear
– อายุตั้งแต่ 30 – 54 ปี ตรวจทุก 3 ปี
– อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ตรวจตามความเหมาะสมหรือมีความเสี่ยง
3. การตรวจมะเร็งปากมดลูก VIA
– อายุตั้งแต่ 30 – 54 ปี ตรวจทุก 5 ปี
– อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป แนะนำให้ตรวจ Pap Smear

น.ส.ทิพานัน กล่าวว่า ทั้งนี้ สำหรับผู้ประกันตนที่ตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็ง สามารถเข้ารับการรักษาโรคมะเร็งได้โดยจ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น โดยสถานพยาบาลที่เลือกไว้จะให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนจนสิ้นสุดการรักษา โดยไม่จำกัดวงเงินค่าใช้จ่ายและจำนวนครั้งในการรักษา และจะไม่เรียกเก็บเงินจากผู้ประกันตน ยกเว้นมีค่าใช้จ่ายในการบริการด้านอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือสิทธิประกันสังคม เช่น การใช้ยาที่อยู่นอกบัญชียาหลัก ที่จะทำให้สิทธิการรักษามะเร็งขั้นพื้นฐานไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายยาในส่วนนี้ หากต้องการทราบข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th หรือหากมีข้อสงสัยต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทุกแห่ง หรือที่สายด่วน 1506