ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เตรียมกำหนดแนวเขตปลอดภัยจากโคมไฟ ตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เตรียมกำหนดแนวเขตปลอดภัยจากโคมไฟ ตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่

     เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายศรัณญู มีทองคำ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาการปล่อยโคมไฟเวลากลางคืนช่วงเทศกาล ตามที่ภาคประชาชนได้มีกระแสความห่วงใยเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปล่อยโคมไฟในเทศกาลต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่
     ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง “มาตรการป้องกันและการรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดและปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน (ว่าวฮม) หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อากาศ” ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 และกฎหมายควบคุมเฉพาะเขตควบคุมการบินอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการจำหน่ายโคมไฟ และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ แก่ประชาชน ให้ทราบถึงปัญหาและให้ความร่วมมือดูแลความปลอดภัย ตลอดจนเตรียมพร้อมเฝ้าระวังรับสถานการณ์อย่างทันท่วงที
     ทางด้านท่าอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่ จะได้เตรียมปรับปรุงการกำหนดแนวเขตปลอดภัยจากการปล่อยโคมไฟ ให้เป็นไปตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้มีขอบเขตที่ชัดเจน โดยยึดหลักกฎหมาย ความปลอดภัย และความเหมาะสม ซึ่งจะได้มีการจัดส่งข้อมูลให้กับจังหวัด เพื่อใช้ในการแก้ไขปรับปรุงให้สอดคล้องกับประกาศจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป