กกต. ประกาศแล้ว แบ่ง 400 เขตเลือกตั้งทั่วประเทศ

24

16 มี.ค. 66 – สำนักงานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ด้พิจารณาร่างประกา ศกกต.เรื่องจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวนเขตเลือกตั้ง และท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้งที่จัดทำขึ้น ตามรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งที่กกต.มีมติแล้วตามที่สำนักงานกกต.เสนอ ทั้งนี้ สำนักงานกกต.จะส่งเรื่องดังกล่าวให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีลงประกาศราชกิจจานุเบกษาโดยเร็ว

รายละเอียดทั้งหมด 400 เขต คลิก

รายละเอียดเขตเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่

enqdBP.jpg
enq0qt.jpg
enq78e.jpg