เปิดกำหนดการ “นายกฯ” ลงพื้นที่เชียงใหม่ตรวจราชการ ดอยสุเทพ-ศูนย์ประชุมฯนานาชาติ-ม.แม่โจ้ ในวันที่ 17 มีนาคม 2566 นี้

397

เปิดกำหนดการ “นายกฯ” ลงพื้นที่เชียงใหม่ตรวจราชการ ดอยสุเทพ-ศูนย์ประชุมฯนานาชาติ-ม.แม่โจ้ ในวันที่ 17 มีนาคม 2566 นี้

วันที่ 16 มีนาคม 2566 นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีกำหนดลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และนายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการ โดยมีกำหนดการ ดังนี้

เวลาประมาณ 08.30 น. นายกรัฐมนตรีและคณะ ออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง กรุงเทพฯ ไปยังท่าอากาศยานทหาร กองบิน 41 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยเครื่องบินของกองทัพอากาศ แล้วเดินทางไปถวายเครื่องสักการะและกราบอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสเดินทางลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปยังวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับฟังข้อเสนอการสนับสนุนแผนแม่บทโครงการเสนอชื่อครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของโลก กลุ่ม 10 จังหวัดภาคเหนือ

หลังจากนั้น นายกรัฐมนตรีจะเดินทางต่อไปยังศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพบปะประชาชนชาวเชียงใหม่และติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ได้แก่ 1) โครงการฟื้นฟูสุขภาพช่องปากด้วยรากฟันเทียมที่พัฒนาขึ้นเอง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยหลวงปู่แหวน “สุจิณโณ” โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และด้านพลังงานสะอาด พลังงานทดแทน การแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 2) การพัฒนา AI เพื่อช่วยเหลือการทำงานและดูแลสุขภาพ และ 3) การพัฒนาแปรรูปพืชพื้นบ้าน/ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน การส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อชุมชน

จากนั้น นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อตรวจเยี่ยมการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ก่อนจะเดินทางกลับถึงท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง กรุงเทพฯ ในเวลาประมาณ 17.45 น. ทั้งนี้ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

“การลงพื้นที่ตรวจราชการของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล รวมถึงรับฟังปัญหาและความเป็นอยู่ของประชาชน ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคเหนือ มีความโดดเด่นมีนวัตกรรมที่ต่อยอดให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์และบริการมูลค่าสูงตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และแนวทางการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (Northern Economic Corridor : NEC – Creative LANNA) รวมทั้งโดดเด่นทางศิลปวัฒนธรรมล้านนาและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอัตลักษณ์ และเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญของไทยที่ได้รับความนิยมในระดับโลก โดยรัฐบาลมุ่งพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ เป็นประตูการค้าการลงทุนสู่สากล ผ่านการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม และพร้อมดูแลประชาชนทุกคนในพื้นที่ ยกระดับรายได้ และคุณภาพชีวิต เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” นายอนุชาฯ กล่าว