Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ สั่งเข้มงวดการจุดและปล่อยโคมในช่วงเทศกาล เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ สั่งเข้มงวดการจุดและปล่อยโคมในช่วงเทศกาล เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

-

เชียงใหม่ เข้มงวดมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยของประชาชน ในการจุดและปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน (ว่าวฮม) หรือวัตถุอื่นใดคล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

     นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ได้มีการประกาศมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัย และการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ในการจุดและปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน (ว่าวฮม) หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อากาศ ในงานประเพณียี่เป็ง ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน 2562 เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและเพื่อป้องกันอันตราย รวมทั้งความเสียหายที่จะเกิดแก่อากาศยาน ชุมชน และประชาชน จังหวัดเชียงใหม่จึงได้กำหนดมาตรการป้องกัน การรักษาความปลอดภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยแก่ประชาชน ดังนี้
     ห้ามมิให้ผู้ใดจุดและปล่อย หรือกระทำการอย่างใดเพื่อให้โคมลอย โคมไฟ โคมควัน (ว่าวฮม) หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อวกาศ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากนายอำเภอแห่งท้องที่ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในประกาศจังหวัดเชียงใหม่
ผู้ใดจุดและปล่อย หรือกระทำการอย่างใด เพื่อให้โคมลอม โคมไฟ โคมควัน (ว่าวฮม) หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อากาศ ให้กระทำได้ในห้วงเวลาดังนี้
*โคมลอย โคมไฟ ให้กระทำได้ในวันลอยกระทง (กระทงเล็ก) ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทยของทุกปี โดยให้จุดและปล่อยตั้งแต่ 19.00 – 01.00 น. ของวันถัดไป ยกเว้น เฉพาะการปล่อยโคมควัน (ว่าวฮม) ให้กระทำการจุดและปล่อย ตั้งแต่ 10.00 – 12.00 น.
*เฉพาะโคมลอย โคมไฟ ให้กระทำในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทยของทุกปี (กระทงใหญ่) โดยจุดและปล่อยเวลา 19.00 – 01.00 น. ของวันถัดไป (ห้ามปล่อยโคมควัน)
*โคมลอย โคมไฟ ให้กระทำได้ในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในคืนวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี ปล่อยได้ตั้งแต่ 19.00 – 01.00 น. ของวันถัดไป (ห้ามปล่อยโคมควัน)

     ในส่วนของชนิด ขนาด และจำนวนของโคมลอย โคมไฟ จะต้องมีขนาดและรูปแบบของโคมลอยตามมาตรฐาน มผช.808/2552 ซึ่งตัวโคมมีปริมาตรไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร และทำจากวัสดุธรรมชาติ นอกจากนี้ โคมควัน (ว่าวฮม) ที่มีขนาดเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร การจุดและปล่อยต้องได้รับอนุญาตตาม พ.ร.บ. การเดินอากาศ พ.ศ.2497 และห้ามพ่วงหรือผูกติดพลุ ดอกไม้ไฟ หรือสิ่งอื่นใดไปกับโคมขณะปล่อย โดยผลิตภัณฑ์จะต้องแสดงชื่อผู้ผลิตและสถานที่ผลิตอย่างชัดเจน เพื่อทราบแหล่งที่มา
     สำหรับสถานที่จุดและปล่อยฯ อยู่ในเขตและนอกเขตบริเวณใกล้เคียงสนามบินเชียงใหม่ ในพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษ ระดับ 1 คือ บริเวณพื้นที่เสี่ยงตามแนว ขึ้น-ลง สนามบิน ที่อยู่ห่างจากทางขึ้น-ลง ของเครื่องบิน ห่างข้างละ 4.6 ก.ม. และระยะทางยาว 18.5 กิโลเมตร จากหัวทางวิ่งทั้ง 2 ด้าน และเส้นทางการบินเข้า-ออก สนามบินเชียงใหม่ และต้องยื่นขอรับใบอนุญาตล่วงหน้าก่อนวันจุดและปล่อย ไม่น้อยกว่า 15 วัน ทั้งนี้ หากผู้ใดกระทำการจุดและปล่อยฯ นอกสถานที่ที่ได้รับอนุญาต หรือเป็นผู้จุดและปล่อยโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือฝ่าฝืนข้อกำหนดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
     โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดเส้นทางการบิน เครื่องบิน เข้า-ออก สนามบินเชียงใหม่ และเขตพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษ ระดับ 1 (เขตปลอดภัยทางเดินอากาศ) แนวขึ้น-ลง เครื่องบินห่างข้างละ 4.6 กิโลเมตร ระยะ 18.5 กิโลเมตร จากหัวทางวิ่ง ใน 9 อำเภอ คือ
1.อำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้แก่ ตำบลศรีภูมิ ตำบลพระสิงห์ ตำบลหายยา ตำบลช้างม่อย ตำบลช้างคลาน ตำบลวัดเกต ตำบลช้างเผือก ตำบลสุเทพ ตำบลแม่เหียะ ตำบลป่าแดด ตำบลหนองหอย ตำบลท่าศาลา ตำบลหนองป่าครั่ง ตำบลฟ้าฮ่าม ตำบลป่าตัน และตำบลสันผีเสื้อ
2.อำเภอดอยสะเก็ด ได้แก่ ตำบลสันปูเลย ตำบลสำราญราษฎร์ ตำบลแม่คือ ตำบลป่าลาน ตำบลตลาดขวัญ ตำบลสง่าบ้าน ตำบลเชิงดอย ตำบลแม่โป่ง ตำบลลวงเหนือ ตำบลป่าป้อง ตำบลแม่ฮ้อยเงิน และตำบลตลาดใหญ่
3.อำเภอสันกำแพง ได้แก่ ตำบลสันกำแพง ตำบลสันกลาง ตำบลต้นเปา ตำบลแม่ปูคา ตำบลห้วยทราย ตำบลร้องวัวแดง ตำบลแช่ช้าง และตำบลทรายมูล
4.อำเภอสารภี ได้แก่ ตำบลท่ากว้าง ตำบลหนองแฝก ตำบลยางเนิ้ง ตำบลสารภี ตำบลชมพู ตำบลไชยสถาน ตำบลป่าบง ตำบลขัวมุง ตำบลดอนแก้ว ตำบลสันทราย ตำบลท่าวังตาล และตำบลหนองผึ้ง
5.อำเภอสันทราย ได้แก่ ตำบลสันทรายน้อย ตำบลสันพระเนตร ตำบลสันทรายหลวง ตำบลหนองจ๊อม ตำบลสันนาเม็ง ตำบลสันป่าเปา ตำบลป่าไผ่ ตำบลเมืองเล็น ตำบลแม่แฝกใหม่ ตำบลหนองแหย่ง และอำเภอหนองหาร
6.อำเภอสันป่าตอง ได้แก่ ตำบลสันกลาง ตำบลยุหว่า ตำบลทุ่งต้อม ตำบลบ้านกลาง ตำบลทุ่งสะโตก และตำบลบ้านแม
7.อำเภอแม่ออน ได้แก่ ตำบลบ้านสหกรณ์
8.อำเภอหางดง ได้แก่ ตำบลหางดง ตำบลหนองแก๋ว ตำบลหารแก้ว ตำบลหนองตอง ตำบลขุนคง ตำบลสบแม่ข่า ตำบลบ้านแหวน ตำบลสันผักหวาน ตำบลหนองควาย ตำบลบ้านปง และตำบลน้ำแพร่
9.อำเภอแม่ริม ได้แก่ ตำบลดอนแก้ว ตำบลเหมืองแก้ว ตำบลริมใต้ ตำบลแม่สา ตำบลริมเหนือ และตำบลสันโป่ง
**ทั้งนี้ เน้นย้ำไปยังนายอำเภอทุกอำเภอเพิ่มความเข้มงวด ความละเอียดรอบคอบในการพิจารณาอนุมัติในการปล่อยโคมลอย โคมไฟ และโคมควัน มากยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันอันตราย รวมทั้งความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับอากาศยาน ชุมชน และประชาชน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 

Must Read

ชมงานออกแบบ ช้อปงานดีไซน์ และชิลกับดนตรีสุดชิค ในเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ หรือ “Chiang Mai Design Week 2020” วันที่...

ชมงานออกแบบ ช้อปงานดีไซน์ และชิลกับดนตรีสุดชิค ในเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ หรือ “Chiang Mai Design Week 2020” วันที่ 5 – 13 ธันวาคมนี้! สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) เชียงใหม่ จัด “เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2563” หรือ Chiang Mai Design...
error: Alert: Content is protected !!