โครงการสร้างค่านิยมและเครือข่ายผู้บริโภคผลไม้แก่เยาวชน “Fruit To School”

โครงการสร้างค่านิยมและเครือข่ายผู้บริโภคผลไม้แก่เยาวชน “Fruit To School”

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

     ประเทศไทยมีผลไม้เศรษฐกิจที่สําคัญหลายชนิด ผลไม้ไทยตามฤดูกาล ได้แก่ ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง ลําไย ลิ้นจี่ จะออกสู่ตลาดมากระหว่างเดือนพฤษภาคม – กันยายนของทุกปี จากรายงานโครงการ ศึกษาวิจัยแผนการลงทุนด้านสุขภาพในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 พบว่าคนไทย มากกว่าร้อยละ 75 บริโภคผลไม้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำที่องค์การอนามัยโลกและองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติกําหนดไว้ที่อย่างน้อย 400 กรัมต่อวัน เนื่องมาจากเน้นอร่อยมากกว่าคํานึงถึงคุณประโยชน์ และพบว่าเด็กไทยนิยมบริโภคกลุ่มขนมแป้งกรอบมากกว่ากลุ่มผลไม้ 4 เท่า ทัศนคติวัยรุ่นไทย เรื่อง กิน ดื่ม ช็อป การบริโภคนิยมตามแนวตะวันตกที่อุดมด้วยอาหารไขมันส่งผลให้การบริโภคผักผลไม้น้อยลง รวมทั้งขาดการเชื่อมโยงของกิจกรรมส่งเสริมมายังเยาวชนเพื่อสร้างค่านิยมและเครือข่ายผู้บริโภคผลไม้แก่เยาวชน กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ จึงได้ดําเนินโครงการสร้างค่านิยมและเครือข่ายผู้บริโภคผลไม้แก่เยาวชน เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนเล็งเห็นคุณค่าการบริโภคผลไม้ไทย ทั้งในด้านความสําคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ และคุณค่าทางโภชนาการต่อผู้บริโภค โดยจัดโครงการ สร้างค่านิยมและเครือข่ายผู้บริโภคผลไม้ แก่เยาวชน “Fruit To School” โดยเข้าไปให้ความรู้และความบันเทิงแก่น้องๆ เยาวชนถึงที่โรงเรียน โดยจัด ไปแล้ว เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรีและวันนี้ (18 มิถุนายน 2562) ที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีท่านรองอธิบดีกรมการค้าภายใน นายฉัตรชัย ศักดิ์ ศิลปชัย เดินทางมาร่วมกิจกรรมด้วย นอกจากนี้ยังมีนักร้องรับเชิญมากความสามารถอย่างคุณเก่ง ธชย ประ ทุมวัน ที่มาเล่นมินิคอนเสิร์ตให้ความบันเทิงและพูดคุยกับน้องๆ เยาวชนในเรื่องของผลไม้ไทย เพื่อกระตุ้นให้ น้อง ๆ ได้รับทราบเรื่องของผลไม้มากขึ้น

     การจัดกิจกรรมนี้จะมีต่อเนื่องไปยังโรงเรียนในจังหวัดต่าง ๆ ได้แก่ โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัด นครราชสีมา วันที่ 25 มิถุนายน 2562 โรงเรียนชลประทานวิทยา จังหวัดนนทบุรี วันที่ 28 มิถุนายน 2562 และโรงเรียน หอวัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ซึ่งได้รับความร่วมมืออันดีจาก สถานศึกษา คณะอาจารย์ ที่เล็งเห็นถึงความสําคัญของการให้ความรู้แก่เยาวชนในเรื่องผลไม้ไทยและการจัด กิจกรรมของกรมการค้าภายในในครั้งนี้