Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ จ.เชียงใหม่ เตือน 5 อำเภอ ระวังน้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม จากฝนที่ตกหนัก

จ.เชียงใหม่ เตือน 5 อำเภอ ระวังน้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม จากฝนที่ตกหนัก

-

จ.เชียงใหม่ เตือน 5 อำเภอ ระวังน้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม จากฝนที่ตกหนัก

       กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ได้ติดตามสภาวะอากาศ และพิจารณาปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ เชิงพื้นที่ พบว่าในระยะ 2-3 วันนี้ บริเวณภาคเหนือมีฝนตกต่อเนื่อง กอปรกับประกาศกรมทรัพยากรธรณี ฉบับที่ 4/2562 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 11.15 น. ให้เฝ้าระวังภัยน้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม เนื่องจาก ร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และ อ่าวไทยตอนบน ทําให้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่อง และฝนตกหนักบางพื้นที่ บริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขา พื้นที่ เสี่ยงลุ่มต่ํา อาจเกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม ระหว่างวันที่ 20-23 สิงหาคม 2562
     พื้นที่ต้องติดตามสถานการณ์ผลกระทบจากฝนตกหนัก และฝนตกสะสม ภาคเหนือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลําพูน ลําปาง พะเยา แพร่ น่าน ตาก สุโขทัย กําแพงเพชร พิจิตร อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุทัยธานี และจังหวัดนครสวรรค์ พื้นที่ที่ต้องติดตามสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินถล่ม จังหวัด เชียงใหม่ (อําเภอเมืองเชียงใหม่ ฮอด ดอยสะเก็ด แม่แจ่ม และอําเภอจอมทอง)
เพื่อเป็นการเตรียมพร้อม ป้องกัน รับมือ และลดผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น จึงขอให้ท่านเฝ้าระวังฝนตกหนัก ในระหว่างวันที่ 21-25 สิงหาคม 2562 และดําเนินการ ดังนี้
1. แจ้งประชาชนในพื้นที่ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศ และข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด พร้อมแจ้งเตือนให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ฝนตกสะสม โดยพื้นที่ลาดเชิงเขา พื้นที่ลุ่มต่ํา อาจได้รับ ผลกระทบจากน้ําท่วมฉับพลัน และน้ําป่าไหลหลาก
2. แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ เตรียมพร้อมทรัพยากร เครื่องจักรกลสาธารณภัย และแผนปฏิบัติการเผชิญเหตุ รวมถึงกําลังเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมบรรเทาภัย ปฏิบัติงาน อํานวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยตลอด 24 ชั่วโมง
3. ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ/แผนเผชิญเหตุ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
4. หากเกิดสถานการณ์อุทกภัยขึ้นในพื้นที่ ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินให้เร่ง ดําเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยจัดกําลังในรูปแบบที่มประชารัฐ เข้าสํารวจความเสียหาย และ ดําเนินการตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว พร้อมทั้งรายงานการดําเนินการให้กองอํานวยการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ทราบทันทีทางโทรศัพท์/โทรสาร หมายเลข 053221470 , 053215720

Must Read

ชมงานออกแบบ ช้อปงานดีไซน์ และชิลกับดนตรีสุดชิค ในเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ หรือ “Chiang Mai Design Week 2020” วันที่...

ชมงานออกแบบ ช้อปงานดีไซน์ และชิลกับดนตรีสุดชิค ในเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ หรือ “Chiang Mai Design Week 2020” วันที่ 5 – 13 ธันวาคมนี้! สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) เชียงใหม่ จัด “เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2563” หรือ Chiang Mai Design...
error: Alert: Content is protected !!