10 จังหวัดภาคเหนือ เตรียมประชุมเสนอชื่อ “ครูบาศรีวิชัย” เป็นบุคคลสำคัญของโลก

453

คณะสงฆ์ และศรัทธาประชาชน 10 จังหวัดภาคเหนือ เตรียมประชุมระดมความคิดเห็นเสนอชื่อครูบาศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของโลก ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ 17 มีนาคม นี้

เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 66 ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม เตรียมความพร้อมการจัดประชุมรับฟังข้อเสนอการสนับสนุนแผนแม่บทโครงการเสนอชื่อครูบาศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ในวาระครบ 150 ปีชาตกาลครูบาศรีวิชัย ในวันศุกร์ ที่ 17 มีนาคม นี้ ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ โดยจะมีฝ่ายคณะสงฆ์ และศรัทธาประชาชน จาก 10 จังหวัดภาคเหนือ เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น

ทั้งนี้ เมื่อครูบาศรีวิชัย ได้รับการยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของยูเนสโก จะทำให้เกิดการตามรอยครูบาศรีวิชัย และนำไปสู่การขับเคลื่อน กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่

ครูบาศรีวิชัย เป็นพระเถระที่เป็นที่เคารพ กราบไหว้ บูชา เป็นที่นับถือของพุทธศาสนิกชนชาวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวล้านนา ตลอดไปจนถึงชาวต่างประเทศในประเทศเพื่อนบ้าน ด้วยครูบาศรีวิชัยเป็นเสมือนผู้นำทางจิตวิญญาณในการอุทิศตนเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ให้มีความมั่นคงเจริญรุ่งเรือง โดยครูบาศรีวิชัยได้ทำตนให้เป็นแบบอย่างในการประพฤติตนอย่างมุ่งมั่น เด็ดเดี่ยว ยึดแนวทางในการเสียสละ อดทน อดกลั้น ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในการเผยแพร่พระพุทธศาสนา ประพฤติตนตามพระธรรมวินัย และหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า และใช้หลักขันติธรรม ปัญญา เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่