AIS เชื่อมต่อ ช่วยเหลือ เครือข่ายสื่อสาร สนับสนุนภารกิจ ป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน พื้นที่ภาคเหนือ

18

AIS เชื่อมต่อ ช่วยเหลือ เครือข่ายสื่อสาร สนับสนุนภารกิจ ป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน พื้นที่ภาคเหนือ

1 มีนาคม 2566 ณ : AIS เดินหน้าสนับสนุนภารกิจ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) โดยสนับสนุนเครือข่ายสื่อสาร มอบซิม พร้อมแพ็คเกจ และน้ำดื่ม ให้กับ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่ ร่วมบูรณาการความร่วมมือ 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน)

นายอาทยา หยู่เย็น หัวหน้างานปฏิบัติการภูมิภาค – ภาคเหนือ AIS กล่าวว่า  เอไอเอส ตระหนักถึงสถานการณ์ปัญหาไฟป่า และหมอกควัน  โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูร้อน โดยนอกเหนือจากการให้บริการเครือข่ายดิจิทัลที่ครอบคลุม  เราพร้อมร่วมบูรณาการด้านการสื่อสารแบบไร้รอยต่อ โดยมอบซิมจำนวน 100 ชุด พร้อมแพ็คเกจ เพื่อเสริมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ในการบริหารจัดการไฟป่า หมอกควันและมลพิษด้านฝุ่นละออง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ และมีประสิทธิภาพ อย่างเต็มกำลัง

eTFGZn.jpg
eTFJsg.jpg