โค้งสุดท้าย เจ้าของรถเก๋งแห่ลงทะเบียนเข้าประมูลป้ายทะเบียน งท เชียงใหม่ ปิดประมูล 25 ก.พ. 66 นี้ คาดประมูลทางอินเตอร์เน็ตทำให้ยอดทะลุเกินเป้าฯ

135

สํานักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ประมูลป้ายเลขสวย รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน (รถเก๋ง) หมวดอักษร งท ประมูลทางอินเตอร์เน็ต วันเสาร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

นางวราภรณ์ วรพงศธร ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สํานักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ กําหนดจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย (รถเก๋ง) ครั้งที่ ๓๑ หมวดอักษร งท “เงินทองท่วมท้น มากล้นทวีสุข” จํานวน ๓๐๑ หมายเลข ทางอินเตอร์เน็ต www.tabienrod.com โดยท่านสามารถลงทะเบียน เลือกเลข และราคาที่ท่านพอใจตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยจะปิดการประมูล ในวันเสาร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
การประมูลหมายเลขทะเบียนรถเก๋ง (เลขสวย) ในครั้งนี้ ถือเป็นวิถีใหม่แห่งการประมูล NEW NORMAL Auction ผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ตเพียงช่องทางเดียวในส่วนของรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน ๗ คน (รถเก๋ง) แผ่นป้ายที่จะนําออกประมูลเป็นแผ่นป้ายภาพกราฟฟิคที่มีสีสันสวยงาม มีเอกลักษณ์ และความหมายบ่งบอกความเป็นจังหวัดเชียงใหม่ ตามคําขวัญจังหวัดเชียงใหม่ “ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณี เป็นสง่า บุปผชาติล้วนงามตา นามล้ําค่านครพิงค์” ซึ่งจะสื่อความหมายของจังหวัดเชียงใหม่ที่เป็นจังหวัดที่มี ความเจริญรุ่งเรือง สงบ ร่มเย็น ประชาชนมีความสุขโดยถ้วนหน้า อันจะส่งผลให้ผู้ที่ครอบครองป้ายดังกล่าว จะมีแต่ความเจริญ เป็นศิริมงคล รถที่ใช้อยู่จะนําพาให้มีทรัพย์เพิ่มพูนทวียิ่ง ๆ ขึ้นไป

กรมการขนส่งทางบกได้นําหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน สําหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ออกประมูลเป็นการทั่วไปเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิ เข้าร่วมการประมูลอย่างเสมอภาค เท่าเทียมกัน ด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม โดยรายได้ทั้งหมดนําเข้า กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) เพื่อนําไปสนับสนุนโครงการที่สร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เช่น โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบอนุญาตขับรถ โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่าง ๆ GPS โครงการจัดตั้งศูนย์บริการจัดการเดินรถระบบ GPS และศูนย์ควบคุมสถานตรวจสภาพรถเอกชน เป็นต้น

โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสํานึกความปลอดภัย โครงการมั่นใจทั่วไทยรถใช้ สํานักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่ทุกท่านทั่วประเทศไม่ว่าจะอาศัยอยู่ในจังหวัดใด สนใจป้ายที่มีความหมายสื่อถึงความเป็นคนเชียงใหม่ สามารถเข้าร่วมการ ประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย และร่วมทําบุญสร้างกุศลโดยการร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร งท ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ปิดประมูลในวันเสาร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ประมูลทางอินเตอร์เน็ต www.tabienrod.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทะเบียนรถ โทร. ๐๖๑ ๒๖๘ ๒๒๖๖, ๐๖๑ ๒๗๐ ๕๕๕๔ และที่หมายเลข ๑๕๘๔

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, รถยนต์ และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ รถยนต์ และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ