คณะเกษตรศาสตร์ มช. จัดงานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 สุดยิ่งใหญ่

3539

คณะเกษตรศาสตร์ มช. จัดงานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 สุดยิ่งใหญ่ พร้อมยกทัพผลงานวิจัยและนวัตกรรมเด่นร่วมโชว์แนวคิด นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะสําหรับคนรุ่นใหม่ “Smart Agricultural Innovation for Next Generation”

     คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2562 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะสําหรับคนรุ่นใหม่ : Smart Agricultural Innovation for Next Generation” รวมพลังสร้างสรรค์องค์ความรู้สู่ชุมชน พร้อมยกทัพผลงานวิจัยและ นวัตกรรมเด่นที่มีความเชื่อมโยงกันทั้งทางด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง คุณภาพดิน เทคโนโลยีชีวภาพทาง การเกษตรและเทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีด้านพลังงาน นอกจากนั้นยังยกแปลงทิวลิป และพืชพันธุ์ไม้ดอกเมืองหนาวไว้ในงานด้วย

blank

     คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดําเนินการจัดงานเกษตรภาคเหนือร่วมกับหน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน องค์กรอิสระและกลุ่มเกษตรกร ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมา โดยมีแนวปฏิบัติที่จะจัดงานดังกล่าวขึ้นทุกๆ สองปี สําหรับการจัดงานครั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในวาระที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบ 55 ปี เป็นการเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์ การผลิต ด้านการเกษตร การพัฒนาเกษตรที่สูง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ธุรกิจเกษตรการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้กับนักเรียน นักศึกษา เกษตรกร นักวิชาการและประชาชนทั่วไป
     คณะเกษตรศาสตร์ จึงได้กําหนดจัดงาน เกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 ขึ้น ในวันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ โดยคณะกรรมการผู้จัดงานจะได้เนรมิตพื้นที่ในฮอลล์ กว่า 34,000 ตารางเมตร ให้กลายเป็นอุทยานการเกษตรที่สร้างสรรค์ ซึ่งผู้เข้าชมงานจะได้พบกับ ผลงานวิจัย และนวัตกรรมทางการเกษตร ในรูปแบบเชิงสาธิตที่ผู้เข้าชมงานจะได้รับทางความรู้และตัวอย่างที่สามารถ สัมผัสได้จริง อาทิ การใช้พลาสมาในแปลงปลูกผัก-ผลไม้, ข้าวพันธุ์เจ้า มช. 107, การประชุมเสวนาวิชาการ ตลอดจนการประกวดพืช-สัตว์ ตลาดต้นไม้และการจําหน่ายผลผลิตทางการเกษตร การจัดแสดงเครื่องจักรกล การเกษตร นิทรรศการการเกษตรต่างประเทศที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมัย การฝึกอบรม วิชาชีพระยะสั้น การจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมจากนักศึกษาและศิลปินพื้นบ้าน และการประกวดโชว์รําวงย้อน ยุค เป็นต้น
     ทั้งนี้ สําหรับผู้ที่สนใจติดตามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ www.Kasetfair.agri.cmu.ac.th หรือ Facebook งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9

ZgmpvS.jpg