ม.แม่โจ้ ร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้นักศึกษาจัดพิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 64-65 กว่า 20 ล้านบาท

58

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564-2565 พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับผู้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา และให้โอวาทแก่นักศึกษาที่ได้รับ ทุน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวรายงาน

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาทั้งทุนพระราชทาน ทุนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน วิสาหกิจ มูลนิธิกองทุนเพื่อการศึกษาฯ ศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไป โดยในปีการศึกษา 2564 มีจำนวน 106 แหล่งทุน เป็นเงินจำนวน 9,889,725 บาท และในปีการศึกษา 2565 มีจำนวน 115 แหล่งทุน เป็นจำนวนเงิน 10,115,250 บาท รวมทั้ง 2 ปีการศึกษา มูลค่า 20,0049,975 บาท เพื่อร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ทั้งประเภททุนต่อเนื่องและทุนรายปี จำนวนกว่า 1,000 คน

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

พิธีมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ เพื่อให้คณะผู้บริหารและนักศึกษาทุนได้พบปะและแสดงความขอบคุณผู้สนับสนุนทุนการศึกษาและนักศึกษาทุนได้รับฟังโอวาทจากผู้บริหารและผู้สนับสนุนทุนการศึกษา ในการนี้ นายเจษฎาวุฒิ กันทะวัง นักศึกษาชั้นปี 4 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ เป็นผู้แทนนักศึกษาทุนกล่าวขอบคุณ ซึ่งมีผู้แทนนักศึกษาทุนเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ จำนวน 50 ราย ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประมวลภาพ :

อาจเป็นภาพระยะใกล้ของ 1 คน, ดอกไม้ และ ข้อความพูดว่า "ปการ การศิกษา 2564 25 พฤง ณ ห้องฟ กายน พ. ติสม มมะลิ MJU Corporate Communication Center ฝ่ายสือสารองคกร มห วิทยา วิทยาลัยแม่โ ราชสด"

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน, ดอกไม้ และ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ กำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน และ ผู้คนกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน

อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน

อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน

อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน และ ผู้คนกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ ผู้คนกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และ ผู้คนกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ ผู้คนกำลังยืน