กระทรวงแรงงาน รับสมัครพนักงานนวด ชาย – หญิง ไปทำงานมาเลเซีย เงินเดือน 24,000 บาท ที่พัก-ตั๋วเครื่องบินไปกลับฟรี

1356

กระทรวงแรงงาน รับสมัครพนักงานนวด ชาย – หญิง ไปทำงานมาเลเซีย เงินเดือน 24,000 บาท ที่พัก-ตั๋วเครื่องบินไปกลับฟรี

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานเปิดรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท Energy Haven Sdn. Bhd. ประเทศมาเลเซีย ซึ่งประกอบกิจการร้านนวด จำนวน 20 อัตรา  ตำแหน่งพนักงานนวด มีระยะเวลาจ้างงาน 2 ปี และสามารถเลือกต่ออายุได้อีก 2 ปี โดยนายจ้างจะจัดหาที่พัก อุปกรณ์ประกอบอาหาร จ่ายค่าโดยสารเครื่องบินไป-กลับ เมื่อทำงานครบสัญญาการจ้างงานทุก ๆ 2 ปี พร้อมประกันคุ้มครองการบาดเจ็บ สำหรับแรงงานต่างชาติขององค์การประกันสังคม (SOCSO) และประกันสุขภาพ (SPIKPA) ตามที่รัฐบาลประเทศมาเลเซียกำหนด ระหว่างระยะเวลาของสัญญาจ้าง ซึ่งผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) ได้ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน – 12 ตุลาคม 2565 โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ

“นวดแผนไทย ถือเป็นภูมิปัญญาที่คนไทยสืบทอดต่อกันมารุ่นสู่รุ่น และเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์สำคัญที่ทำให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักของผู้คนทั่วโลก หมอนวดแผนไทยที่มีความเชี่ยวชาญ สามารถสร้างชื่อเสียงและรายได้ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ซึ่งรายได้ที่เกิดขึ้นตรงนี้สามารถยกระดับชีวิตตนเอง และครอบครัว เป็นรายได้กลับสู่ประเทศ ทั้งประสบการณ์ที่ได้รับในต่างประเทศยังนำกลับมาต่อยอดพัฒนาตนเองได้ การส่งเสริมแรงงานไทยให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศจึงเป็นเรื่องที่กระทรวงแรงงาน ภายใต้การกำกับดูแลของพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญมาโดยตลอด” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า  สำหรับพนักงานนวด บริษัท Energy Haven Sdn. Bhd. ประเทศมาเลเซีย จะได้รับค่าจ้าง 3,000  ริงกิตต่อเดือน หรือประมาณ 24,132 บาท  หรือจ่ายค่าจ้างตามการคำนวณค่าคอมมิชชันเป็นรายเดือน ในอัตรา 14 ริงกิต ต่อชั่วโมง ต่องานนวดที่ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยรายได้ที่ลูกจ้างได้รับ จะคำนวณและจ่ายตามข้อใดข้อหนึ่ง ขึ้นอยู่กับจำนวนใดจะสูงกว่า (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 : 1 ริงกิต เท่ากับ 8.0443 บาท) โดยคุณสมบัติที่นายจ้างแจ้งความต้องการมีดังนี้

1.เพศหญิงและเพศชาย อายุ 30 – 44 ปี 6 เดือน

2.สามารถนวดแผนไทย สุคนธบำบัด นวดเท้า และสปาบำบัดอื่น ๆ

3.มีใบประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรประเภทการนวดไทย อย่างน้อย 150 ชม. จากสถานฝึกอบรมที่ได้รับการอนุมัติหลักสูตรจากกระทรวงสาธารณสุข หรือผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประเภทการนวดไทย ระดับ 1 จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

นายไพโรจน์ กล่าวต่อไปว่า การรับสมัครในครั้งนี้เป็นการดำเนินการเพื่อจัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศ โดยวิธีรัฐจัดส่ง คนหางานไม่เสียค่าสมัครหรือค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ไปทำงานจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น ได้แก่ ค่ารูปถ่าย ค่าทำหนังสือเดินทาง (กรณียังไม่มี) ค่าตรวจสุขภาพ และค่าสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศ รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นประมาณ 6,500 บาท โดยนายจ้างจะเดินทางมาคัดเลือกด้วยตัวเอง โดยการสอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ ขอให้ทราบว่ากรมการจัดหางานดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างโปร่งใส โปรดอย่าหลงเชื่อผู้ไม่หวังดีแอบอ้างว่าสามารถช่วยให้ไปทำงานได้ เพราะอาจถูกหลอกลวงให้เสียทรัพย์

ทั้งนี้ ผู้ที่มีความประสงค์สมัครงาน สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร และศึกษารายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.doe.go.th/overseas และ www.lib.doe.go.th หรือเฟชบุ๊ก : แรงงานไทยไปต่างประเทศโดยรัฐจัดส่ง และนำส่งเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) หรือบริการรับส่งพัสดุของบริษัทเอกชน ระหว่างวันที่ 12 กันยายน – 12 ตุลาคม 2565 โดยระบุชื่อที่อยู่ผู้รับ “กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ฝ่ายจัดส่งไปทำงานไต้หวันและประเทศอื่น ๆ ชั้น 12 อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2245 1034 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694