ครม. เคาะวาระลับ อนุมัติ “งบกลาง” ให้กลาโหม จ่ายบุคลากร 1.3 พันล้านบาท แบ่งเป็น ทบ.760 ล้านบาท ทอ. 561 ล้านบาท

149

ครม. เคาะวาระลับ อนุมัติ “งบกลาง” ให้กลาโหม จ่ายบุคลากร 1.3 พันล้านบาท แบ่งเป็น ทบ.760 ล้านบาท ทอ. 561 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 65 รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล แจ้งว่า ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบวาระลับ (ริมแดง) เรื่องที่กระทรวงกลาโหมเสนอขอรับการสนับสนุน เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายบุคลากร ภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 ที่กระทรวงกลาโหมจะต้องขอรับการจัดสรรงบประมาณและเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน 2565

ทั้งนี้ สำหรับสาระสำคัญของการขอรับการสนับสนุนครั้งนี้ เนื่องจากกระทรวงกลาโหมมีหน่วยรับงบประมาณที่มีงบประมาณรายจ่ายบุคลากรไม่พอเบิกจ่าย จนถึงสิ้นเดือนกันยายน 2565 และจะต้องขอรับโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายบุคลากรภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ ซึ่งสำนักงบประมาณได้ดำเนินการโอนระหว่างหน่วยรับงบประมาณภายในกระทรวงกลาโหมตามระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณแล้วไม่เพียงพอ

จึงเห็นควรให้กระทรวงกลาโหมขอรับงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงินรวมทั้งสิ้น 1,321,699,600 บาท ประกอบด้วย กองทัพบก วงเงิน 760,445,100 บาท และกองทัพอากาศ 561,254,500 บาท