ครม.ไฟเขียว ลดเงินสมบทประกันสังคมเหลือ 3% นาน 3 เดือน ต.ค. – ธ.ค. 65 นี้

2307

ครม.ไฟเขียว ลดเงินสมบทประกันสังคมเหลือ 3% นาน 3 เดือน ต.ค. – ธ.ค. 65 นี้

วันที่ 20 ก.ย. 65 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบปรับลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นระยะเวลา 3 เดือน งวดเดือน ต.ค. – ธ.ค. 65 ของฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนตามมาตรา 33 เหลือร้อยละ 3 จากเดิมที่จ่ายอยู่ในอัตราร้อยละ 5
สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ให้ปรับลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมจากเดิมในอัตราเดือนละ 432 บาท เป็นอัตราเดือนละ 240บาท ในช่วงระยะเวลา 3 เดือนด้วยเช่นกัน
Facebook Comments