Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ บูรณาการข้อมูลจัดทำ (ร่าง) ผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่

ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ บูรณาการข้อมูลจัดทำ (ร่าง) ผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่

-

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ บูรณาการข้อมูลจัดทำ (ร่าง) ผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่

     วันนี้ (19 ส.ค. 62) ที่ห้องประชุม 5 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2562 เพื่อร่วมบูรณาการข้อมูลจัดทำ (ร่าง) ผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ ปรับปรุงครั้งที่ 1 สืบเนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและประชากรในศูนย์กลางเมืองเชียงใหม่และเมืองบริวาร ทำให้เกิดปรากฎการณ์โตเดี่ยว ซึ่งเป็นผลให้จังหวัดเชียงใหม่มีบริการพื้นฐานมากเกินความจำเป็น และพื้นที่ศูนย์กลางขยายตัวออกไปในแอ่งเชียงใหม่ ทำให้แนวโน้มพื้นที่เมืองและพื้นที่เพื่อการผลิตเพิ่มขึ้น แต่พื้นที่ป่าไม้ลดลง การตั้งถิ่นฐานขยายตัวในพื้นที่เสี่ยงภัย ซึ่งการลดลงของพื้นที่ป่าอาจส่งผลต่อปัญหาภัยพิบัติรุนแรง

     จังหวัดเชียงใหม่จึงได้สร้างการมีส่วนร่วม โดยมีการประชุมระดมความคิดเห็นในการวางผังและจัดทำผังเมืองรวมของจังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นพื้นที่เพื่อสร้างสมดุลด้านระบบนิเวศ สามารถรองรับและบรรเทาภัยพิบัติธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้น ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบเมืองและชุมชนตามศักยภาพ สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและการลงทุน เพื่อรองรับที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคและกลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS)
     อีกทั้งเพื่อกำหนดแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อดำรงรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชนเมืองและพื้นที่ชนบทให้เป็นชุมชนน่าอยู่ พร้อมทั้งรักษาคุณค่าของเมืองประวัติศาสตร์แห่งอาณาจักรล้านนา เป็นการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรม สนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการผลิตทางการเกษตรที่สำคัญของภาคเหนือ ขณะเดียวกันจะมีการสร้างระบบเชื่อมโยงทางคมนาคมขนส่งของแต่ละพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาแนวทางการจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปการ เพื่อนำการพัฒนาไปสู่พื้นที่ชนบท โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ ความสามารถในการเข้าถึง และความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงบริการ

ภาพ-ข่าว : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม – นันธิกา กิจเปาโล /สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

Must Read

โรงแรมหรูเชียงใหม่ หั่นราคาสู้โควิด จากคืนละ 13,000 เหลือคืนละ 1,500 บาท เชฟและพนักงานช่วยกันปิ้งหมูปิ้ง ทำแซนด์วิช ขายหน้าโรงแรม

โรงแรมหรูเชียงใหม่ หั่นราคาสู้โควิด จากคืนละ 13,000 เหลือคืนละ 1,500 บาท เชฟและพนักงานช่วยกันปิ้งหมูปิ้ง ทำแซนด์วิช ขายหน้าโรงแรม วันที่ 28 ม.ค. 64 รายงานข่าวแจ้งว่า จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่ยังคงยืดเยื้อ จนทำให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวหยุดชะงักมานาน ล่าสุดโรงแรมห้าดาวในจังหวัดเชียงใหม่หลายแห่งพากันปรับตัวขนานใหญ่เพื่อความอยู่รอดด้วยการให้เชฟและพนักงานทำอาหารขายหน้าโรงแรม เพื่อหารายได้ประคองท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาอย่างหนัก อย่างที่โรงแรมรติล้านนา โรงแรมห้าดาวริมแม่น้ำปิง อ.เมืองเชียงใหม่ เชฟและพนักงานช่วยกันปิ้งหมูปิ้ง ทำแซนด์วิช เปิดร้านจำหน่ายหน้าโรงแรมในราคาถูกให้ประชาชนเข้าถึงได้ โดยข้าวเหนียวหมูปิ้ง...

error: Alert: Content is protected !!