ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ บูรณาการข้อมูลจัดทำ (ร่าง) ผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่

2320

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ บูรณาการข้อมูลจัดทำ (ร่าง) ผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่

     วันนี้ (19 ส.ค. 62) ที่ห้องประชุม 5 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2562 เพื่อร่วมบูรณาการข้อมูลจัดทำ (ร่าง) ผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ ปรับปรุงครั้งที่ 1 สืบเนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและประชากรในศูนย์กลางเมืองเชียงใหม่และเมืองบริวาร ทำให้เกิดปรากฎการณ์โตเดี่ยว ซึ่งเป็นผลให้จังหวัดเชียงใหม่มีบริการพื้นฐานมากเกินความจำเป็น และพื้นที่ศูนย์กลางขยายตัวออกไปในแอ่งเชียงใหม่ ทำให้แนวโน้มพื้นที่เมืองและพื้นที่เพื่อการผลิตเพิ่มขึ้น แต่พื้นที่ป่าไม้ลดลง การตั้งถิ่นฐานขยายตัวในพื้นที่เสี่ยงภัย ซึ่งการลดลงของพื้นที่ป่าอาจส่งผลต่อปัญหาภัยพิบัติรุนแรง

     จังหวัดเชียงใหม่จึงได้สร้างการมีส่วนร่วม โดยมีการประชุมระดมความคิดเห็นในการวางผังและจัดทำผังเมืองรวมของจังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นพื้นที่เพื่อสร้างสมดุลด้านระบบนิเวศ สามารถรองรับและบรรเทาภัยพิบัติธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้น ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบเมืองและชุมชนตามศักยภาพ สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและการลงทุน เพื่อรองรับที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคและกลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS)
     อีกทั้งเพื่อกำหนดแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อดำรงรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชนเมืองและพื้นที่ชนบทให้เป็นชุมชนน่าอยู่ พร้อมทั้งรักษาคุณค่าของเมืองประวัติศาสตร์แห่งอาณาจักรล้านนา เป็นการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรม สนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการผลิตทางการเกษตรที่สำคัญของภาคเหนือ ขณะเดียวกันจะมีการสร้างระบบเชื่อมโยงทางคมนาคมขนส่งของแต่ละพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาแนวทางการจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปการ เพื่อนำการพัฒนาไปสู่พื้นที่ชนบท โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ ความสามารถในการเข้าถึง และความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงบริการ

ภาพ-ข่าว : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม – นันธิกา กิจเปาโล /สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

Facebook Comments