สภา-สโมสรนักศึกษา ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ออกแถลงการณ์ร่วม “ยกเลิกระบบ SOTUS” ชี้เป็นการบ่มเพาะวัฒนธรรมอำนาจนิยม ละเมิดสิทธิเสรีภาพของนักศึกษา

447

สภา-สโมสรนักศึกษา ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ออกแถลงการณ์ร่วม “ยกเลิกระบบ SOTUS” ชี้เป็นการบ่มเพาะวัฒนธรรมอำนาจนิยม ละเมิดสิทธิเสรีภาพของนักศึกษา

แถลงการณ์ สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ และสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง ยกเลิกระบบ SOTUS

จากกรณีที่มีการร้องเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การรับน้องในระบบ SOTUS ซึ่งเป็นการบ่มเพาะวัฒนธรรมอำนาจนิยม และเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของนักศึกษา

ผู้นำนักศึกษา ประกอบไปด้วย สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษาทุกคณะและวิทยาลัย ได้มีการประชุมหารือในวาระพิเศษ เสนอญัติออกแถลงการณ์ขององค์กรผู้นำนักศึกษาในการยกเลิกระบบ SOTUS ได้มีมติเห็นพ้องต้องกันแล้วว่า กิจกรรมนี้เป็นระบบอันแสดงถึงอำนาจนิยม มีลักษณะอันไม่เป็นที่ยอมรับต่อนานาอารยชน ขัดกับหลักสิทธิมนุษยชน และหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ จึงมีมติยกเลิกกิจกรรม ดังต่อไปนี้

1. ยกเลิกระบบ SOTUS และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมที่สื่อถึงการกดขี่ และลดทอนความเป็นมนุษย์โดยสิ้นเชิง
2. ให้ยกเลิกกฎระเบียบของสาขาที่นอกเหนือจากกฎระเบียบตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ทั้งนี้สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษาทุกคณะและวิทยาลัย ขอต่อต้านการกระทำใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล อันมีลักษณะก่อรากฐานระบอบอำนาจนิยมที่บ่อนทำลายระบอบประชาธิปไตยและเสรีภาพ ให้เป็นที่ยึดถือปฏิบัติทั้งเชิงพฤตินัยและนิรนัย นับแต่บัดนี้สืบไป

สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษาทุกคณะและวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2565

blank