ครม. เคาะมาตรการช่วยค่าไฟ ใช้ไม่เกิน 500 หน่วย/เดือน นาน 4 เดือนถึงสิ้นปี 65

1233

เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 65 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพด้านไฟฟ้า ให้กับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วยต่อเดือน เป็นเวลา 4 เดือน ตั้งแต่เดือน ก.ย.-ธ.ค. 2565 แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

1.กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบาง ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า 92.04 สตางค์ต่อหน่วย

2.กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าระหว่าง 301-500 หน่วยต่อเดือน ซึ่งเป็นคนชั้นกลาง ให้ส่วนลดค่าเอฟทีแบบขั้นบันได 15-75% มีดังนี้
– ผู้ใช้ไฟฟ้าระหว่าง 301-350 หน่วย ให้ส่วนลดค่าเอฟที 75% เท่ากับ 51.50 สตางค์ต่อหน่วย
– ผู้ใช้ไฟฟ้าระหว่าง 351-400 หน่วย ให้ส่วนลดค่าเอฟที 45% เท่ากับ 30.90 สตางค์ต่อหน่วย
– ผู้ใช้ไฟฟ้าระหว่าง 401-500 หน่วย ให้ส่วนลดค่าเอฟที 15% เท่ากับ 10.30 สตางค์ต่อหน่วย
ทั้งนี้ กำหนดให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม