“อนุทิน” ชี้บุหรี่ไฟฟ้ามีพิษภัย สูบแล้วติดอันตรายต่อเยาวชน ห้ามนำเข้า 100%

1352

นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ขับเคลื่อนโครงการด้านสาธารณสุขเน้นการทำงานแบบบูรณาการเข้าถึงชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์อย่างแท้จริง ชี้บุหรี่ไฟฟ้ามีพิษภัย ห้ามนำเข้า 100%

     เมื่อวัน 16 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 7/2562 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระสำคัญดังนี้
     ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบ โครงการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ โดยมีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการ โดยมีระยะดำเนินการ 20เดือน (ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2562-31 มีนาคม 2564)   เพื่อให้การดำเนินงานต่อเนื่องขยายครอบคลุมพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบตามยุทธศาสตร์ชาติที่เข้มแข็งผ่านคณะกรรมการทุกระดับของภาคีทุกภาคส่วน มีการบูรณาการการลงพื้นที่เฝ้าระวังบังคับใช้กฎหมาย โดยมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ความรู้ กฎหมาย นโยบายการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ แก่ประชาชน ภาคีเครือข่ายรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องให้เกิดค่านิยมไม่สูบบุหรี่ในสังคม โดยมีการทำงานเชิงรุกแบบบูรณาการอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพทั้งในสถานบริการสุขภาพและในชุมชน
     ทั้งนี้ในที่ประชุม ยังได้มีการพูดคุยถึงเรื่องบุหรี่ไฟฟ้า หลังพบว่ามีความพยายามที่จะนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้า และมีการโฆษณาชวนเชื่อว่าสามารถช่วยเลิกบุหรี่ได้ ซึ่งในความเป็นจริงนั้น กรวมควบคุมโรคได้เคยมีการยืนยันแล้วว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีโทษและพิษภัยชัดเจน โดยสั่งห้ามไม่ให้มีการนำเข้า 100% ส่วนที่เห็นมีในประเทศนั้น เป็นการลักลอบทั้งสิ้น ซึ่งหากจะนำเข้าได้นั้น จะต้องมีการแก้กฎหมายก่อน ซึ่งคงไม่มีใครไปแก้แบบนั้น เพราะก็เห็นกันอยู่ว่าบุหรี่ไฟฟ้านั้นมีโทษจริง และเป็นภัยต้อเด็กและเยาวชนอีกด้วย เพราะการสูบนั้น สุดท้ายผลลัพธ์ก็คือการเสพติดเช่นกัน โดยจะฝากให้กรมควบคุมโรคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจถึงโทษและพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าต่อไป