เลขา ป.ป.ส. เผย พ.ร.บ. พืชกระท่อมพร้อมออก ปกป้องผู้ค้ากระท่อมไทย จำกัดการนำเข้า ส่งเสริมการส่งออกเล็งสร้างเม็ดเงินจากตลาดโลก

44

เลขา ป.ป.ส. เผย พ.ร.บ. พืชกระท่อมพร้อมออก ปกป้องผู้ค้ากระท่อมไทย จำกัดการนำเข้า ส่งเสริมการส่งออกเล็งสร้างเม็ดเงินจากตลาดโลก

 

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อม พ.ศ. …. ที่กำหนดขึ้นเพื่อเป็นมาตรการกำกับดูแลพืชกระท่อม โดยเป็นขั้นตอนหลังจากที่ได้มีการปลดล็อกพืชกระท่อมออกจากการเป็นยาเสพติดประเภท 5 ซึ่งร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อม พ.ศ. …. มีขึ้นเพื่อกำหนดมาตรการกำกับดูแลการปลูกพืชกระท่อม การขาย การนำเข้าหรือส่งออกใบกระท่อมเพื่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ รวมถึงมาตรการป้องกันการใช้ใบกระท่อมในทางที่ผิด

af15868672148b4e2322bc706b9f954d.jpg
เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า สถานะปัจจุบัน ของร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อม พ.ศ. …. ใกล้มีผลบังคับใช้แล้ว รอการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว มุ่งเน้นส่งเสริมพืชกระท่อมให้เป็นพืชเศรษฐกิจและการใช้ตามวิถีชุมชน และกำหนดมาตรการคุ้มครองไม่ให้บุคคลได้รับอันตรายจากการบริโภคใบกระท่อมหรือใช้ใบกระท่อมในทางที่ผิด เช่น ห้ามขายให้กับเด็ก-สตรีมีครรภ์ และห้ามขายในสถานศึกษา การขออนุญาตนำเข้า-ส่งออกพืชกระท่อม นอกจากนั้น ยังมีมาตรการสำคัญในการป้องกันการนำเข้าต้นกระท่อม ใบกระท่อมจากต่างประเทศ เพื่อปกป้อง การค้าใบกระท่อม และผลิตภัณฑ์กระท่อมของไทย รวมถึงการป้องกันไม่ให้ราคาพืชกระท่อมในตลาดตกต่ำ

c557caf1bb0a6f6c89d5f96082af0517.jpg
เลขาธิการ ป.ป.ส. ยืนยัน ร่าง พ.ร.บ. พืชกระท่อม จะส่งเสริมให้ประชาชนสามารถสร้างรายได้จากพืชกระท่อม การบริโภคตามวิถีชาวบ้าน การขายใบกระท่อม ทำได้เช่นเดิม และข้อสังเกตหนึ่งของประชุมสภาผู้แทนราษฎรต่อร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อม พ.ศ. …. คือ ต้องการส่งเสริมให้เกิดข้อมูลวิจัย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจพัฒนาพืชกระท่อมสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เช่น ผลิตภัณฑ์ยา ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชูกำลัง เป็นต้น ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ส. ได้ทำ MOU กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่สนับสนุนในงานวิจัย การเพาะปลูก การแปรรูป พืชกระท่อม การนำไปทำเป็นผลิตภัณฑ์ ให้มีความปลอดภัยในขั้นตอนการผลิต ตลอดจนการสร้างมาตรฐานที่ดีในการส่งออกไปยังประเทศอื่น ๆ

95c9353e36f471e269d9a18b6df4f417.jpg

เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวอีกว่า เพื่อสนับสนุนการสร้างรายได้กระท่อมให้เกิดประโยชน์แก่คนไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการออกประกาศกฎกระทรวงฉบับที่ 11 ซึ่งได้กำหนดให้พืชกระท่อมที่จะนำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหาร เป็นสิ่งต้องห้ามทำให้การนำเข้าต้องดำเนินการตามกฎกระทรวงของพระราชบัญญัติดังกล่าว ยกเว้นเฉพาะการนำเข้าเมล็ดพันธุ์กระท่อมที่อนุญาตให้ทำได้เท่านั้น โดยมาตรการนี้ จะเป็นการป้องกันการนำเข้าต้นพันธุ์ และใบกระท่อมจากต่างประเทศได้ เพื่อให้ประชาชนสามารถผลิตและขายในประเทศได้ รวมทั้งยังเป็นการป้องกันไม่ให้ราคาของพืชกระท่อมในตลาดตกต่ำ

นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวในตอนท้ายว่า ร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อม พ.ศ. …. จะสนับสนุนการสร้างรายได้จากกระท่อมในทุกระดับ โดยมีกรอบป้องกันการเข้าถึงในส่วนเยาวชน สตรีมีครรภ์ โดยจะมีปัจจัยการควบคุมการนำเข้าเพื่อปกป้องผู้ค้ารายย่อย สถานประกอบการ และส่งเสริมเรื่องวิจัยเพื่อโอกาสทางเศรษฐกิจของกระท่อม โดยมองไปถึงการปลูกขายให้โรงงานอุตสาหกรรมนำไปแปรรูป และส่งออกไปยังต่างประเทศ ซึ่งมีบริษัทไทยทำอยู่บ้างแล้วก่อนหน้านี้ และคาดว่าจะขยายมากขึ้นหลังจากนี้

สำหรับข้อกังวลของประชาชน เกี่ยวกับพืชกระท่อมที่ตอนนี้ไม่ผิดกฎหมายแล้ว กลัวว่าเยาวชนจะนำไปผสมสารเสพติดอื่น ๆ หรือที่เรียกว่า 4X100 นั้น ขอทำความเข้าใจว่าไม่สามารถทำได้ ซึ่งถ้าหากมีการผสมยาเสพติดตัวไหนกับกระท่อม ก็จะยึดที่มียาเสพติดตัวนั้นผสมอยู่ เช่น ผสมยาบ้า ก็จะมีความผิดในข้อหายาเสพติด เป็นต้น

e9f1c052876f97f0ff1a297c34ecfeb6.jpg

ทั้งนี้ ในวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 สำนักงาน ป.ป.ส. จะดำเนินการประชุมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง เพื่อหารือถึงความเหมาะสมตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อม พ.ศ. ….

ในการกำหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อม พ.ศ. …. เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนให้มากที่สุด และสามารถต่อยอดให้พืชกระท่อมสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไปได้ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ให้ความสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินงานในทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับพืชกระท่อม โดยเน้นการทำงานแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เป็นสำคัญ