เทศบาล ลำพูน-ลำปาง ชนะเลิศ เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

705

เทศบาลนครลำปาง ครองแชมป์เทศบาลนคร น่าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ ส่วนลำพูนกวาด 2 รางวัล เทศบาลเมืองและเทศบาลตำบลน่าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ

     ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่อง ผลการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ ประจําปี 2562 ตามคําสั่งคณะกรรมการอํานวยการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ที่ 1/2562 ลงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ จํานวน ๔ คณะ โดยมีนางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) เป็นประธานเทศบาลนคร นางรัชนี เอมะรุจิ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) เป็นประธาน เทศบาลเมือง นายธนา ยันตรโกวิท (ผู้ทรงคุณวุฒิ) เป็นประธานเทศบาลตําบล (ชุดที่ 1) และนายสมชาย จริยเจริญ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) เป็นประธานเทศบาลตําบล (ชุดที่ 2) เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเมืองสู่ความน่าอยู่ อย่างยั่งยืน และส่งเสริมให้เทศบาล นําแนวคิดและเกณฑ์การประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนไปใช้เป็นเครื่องมือ ในการกําหนดทิศทาง การพัฒนาเมืองไปสู่เป้าหมาย และยกระดับมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมสู่เมือง สิ่งแวดล้อมยั่งยืน นั้น
     บัดนี้ คณะกรรมการอํานวยการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ได้มีมติเห็นชอบ และรับรองผล การประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ ประจําปี 2562 ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันอังคาร ที่ 13 สิงหาคม 2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงขอประกาศผลการประเมิน เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ ประจําปี 2562
     โดยเทศบาลนครลำปาง ครองแชมป์เทศบาลนคร น่าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ ส่วนลำพูนกวาด 2 รางวัล เทศบาลเมืองและเทศบาลตำบลน่าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ