องค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศเปลี่ยนชื่อโรคฝีดาษลิง เป็น “เคลด” เพื่อเลี่ยงการดูหมิ่นทางวัฒนธรรม-สังคม

208

15 ส.ค. 65 – องค์การอนามัยโลก (WHO) ออกประกาศเปลี่ยนชื่อไวรัสไข้ทรพิษวานร หรือฝีดาษลิง ชนิดกลายพันธุ์สายพันธุ์ต่างๆ เป็น “เคลด” (Clade) โดย WHO ได้ระบุเหตุผลสองประการที่ต้องเปลี่ยนชื่อเป็น “เคลด” เนื่องจาก
1. ป้องกันการเลือกปฏิบัติ หรือปกป้องผลกระทบต่อกลุ่มวัฒนธรรม สังคม และสวัสดิภาพสัตว์
2. เหตุผลด้านการจัดเรียงลำดับพันธุกรรมและอนุกรมวิธานไวรัส

โดยจะเรียกเชื้อไวรัสฯ สายพันธุ์ลุ่มน้ำคองโก (Congo Basin) ว่าสายพันธุ์ 1 (Clade I) และเชื้อไวรัสฯ สายพันธุ์แอฟริกาตะวันตก (West African) ว่าสายพันธุ์ 2 (Clade II)

ซึ่งสายพันธุ์ 2 ประกอบด้วย 2 สายพันธุ์ย่อย ได้แก่ สายพันธุ์ 2เอ (IIa) และสายพันธุ์ 2บี (IIb) โดยสายพันธุ์ 2บี เป็นกลุ่มสายพันธุ์หลักที่กำลังแพร่ระบาดในปี 2565 นี้

WHO ระบุว่าชื่อใหม่ควรถูกปรับใช้ทันที และขณะนี้กำลังศึกษาเกี่ยวกับชื่อโรคใหม่สำหรับ โรคจากไวรัสฝีดาษลิง

Facebook Comments