เชียงใหม่ ออกหนังสือด่วนแจ้งเตือนพายุโซนร้อน “มู่หลาน” เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และน้ำท่วมขัง ช่วง 11-13 ส.ค. 65

1536

เชียงใหม่ ออกหนังสือด่วนแจ้งเตือนพายุโซนร้อน “มู่หลาน” เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และน้ำท่วมขัง ช่วง 11-13 ส.ค. 65

วันที่ 10 ส.ค. 65 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ออกหนังสือด่วน ถึงนายอําเภอทุกอําเภอ ผู้อํานวยการอําเภอ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง ผู้อํานวยการท้องถิ่น และประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ระบุว่ากองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ได้ติดตามสภาวะอากาศและ พิจารณาปัจจัยเสี่ยง ประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศฉบับที่ 2 (193/2565) ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2565 แจ้งว่า พายุโซนร้อน “มู่หลาน” ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะไหหลํา สาธารณรัฐประชาชนจีน และคาดว่า จะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตอนบน ในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ทําให้มีฝนตกหนัก ถึงหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง อีกทั้งกองอํานวยการน้ําแห่งชาติ(กอนช.) ได้คาดการณ์ระดับน้ําทะเลหนุนสูง ในวันที่ 10-16 สิงหาคม 2565 โดยระดับน้ำอาจมีความสูงประมาณ 1.80-2.10 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง และจะส่งผลกระทบต่อบริเวณพื้นที่ชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ํา และแนวเขื่อนชั่วคราว บริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ําถาวร (แนวฟันหลอ) โดยมีพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ําท่วมฉับพลัน น้ําป่าไหลหลาก น้ําล้นตลิ่ง และน้ําท่วมขัง จังหวัดเชียงใหม่ (ทุกอําเภอ) ในช่วงวันที่ 11-13 สิงหาคม 2565

เพื่อเป็นการเน้นย้ําให้พื้นที่เตรียมความพร้อม เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ดังกล่าว จึงให้กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ/เทศบาลนครเชียงใหม่/เทศบาลเมืองทุกแห่ง และประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ให้ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสาร จากทางราชการ และเฝ้าระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ให้เฝ้าระวังปริมาณฝนสะสม โดยพื้นที่ลาดเชิงเขา พื้นที่ลุ่มต่ํา พื้นที่ชุมชนเมือง อาจได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมฉับพลัน น้ําป่าไหลหลาก และน้ําท่วมขังหากมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัย ให้สั่งการหน่วยงานที่รับผิดชอบ ประกาศแจ้งเตือนประชาชน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง

2. หากพบเห็นหรือได้รับผลกระทบ และต้องการความช่วยเหลือ เมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติ สามารถแจ้งเหตุผ่านทางโทรศัพท์สายด่วน 1784 หรือแจ้งผ่านไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยดําเนินการ เพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM ตลอด 24 ชั่วโมง หรือแจ้งผ่าน Application พ้นภัย

3. ให้พิจารณาใช้อุปกรณ์เตือนภัยที่มีในพื้นที่ เช่น หอเตือนภัย หอกระจายข่าว เครื่องรับ สัญญาณเตือนภัยผ่านดาวเทียม เพื่อแจ้งเตือนประชาชน

4. หากเกิดสถานการณ์สาธารณภัยในพื้นที่ ให้ดําเนินการให้ความช่วยเหลือ และให้ประสาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พลเรือน ทหาร ตํารวจ เครือข่ายอาสาสมัคร จิตอาสา หรือศูนย์ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยเขต 10 ลําปาง ร่วมปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ พร้อมทั้งรายงาน สถานการณ์ ให้กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ทราบทันที เพื่อจะได้รายงาน ให้กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางทราบต่อไป

ทั้งนี้ ให้ผู้อํานวยการอําเภอแจ้งเทศบาลตําบล และองค์การบริหารส่วนตําบลดําเนินการด้วย

(นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์) รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้อํานวยการจังหวัด

blank