จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะทำงาน โครงการฟื้นฟูเยียวยา ยางนา เชียงใหม่ – ลำพูน

1455

จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะทำงาน โครงการฟื้นฟูเยียวยา ยางนา เชียงใหม่ – ลำพูน

     เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ที่ ห้องประชุมที่ทำการปกครอง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน โครงการฟื้นฟูเยียวยา ยางนา เชียงใหม่ – ลำพูน เพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาความทรุดโทรมของต้นยางนา ตลอดจนหาแนวทางฟื้นฟูเยียวยาให้ต้นยางนาให้มีสภาพสมบูรณ์ยั่งยืน

     จากปัญหาความทรุดโทรมของต้นยางนาบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 ถนน เชียงใหม่ – ลำพูน ซึ่งมีการศึกษาและแก้ไขปัญหามาอย่างต่อเนื่อง โดยการสำรวจสุขภาพโดยรวมของต้นยางนา จำนวน 900 ต้น เมื่อต้นปี พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา จากการศึกษาฯ ได้แบ่งหมวดหมู่ออกเป็น 3 สี ตามระดับของปัญหาคือ สีแดง มีสภาพทรุดโทรมอย่างมาก ต้องได้รับการดูแลโดยด่วน, สีส้ม มีสภาพทรุดโทรมที่จะต้องได้รับการดูแลภายใน 1 – 2 ปี และสีเขียว ที่ยังมีสุขภาพดีพอสมควรสามารถจัดการดูในระยะยาวได้ ขณะที่ปัจจุบันยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที โดยเฉพาะต้นยางนาที่อยู่ใน โซนสีแดง จนกระทั่งเกิดการหักของกิ่ง และโค่นล้มของต้นยางนาบางส่วน เมื่อเกิดพายุฤดูร้อนพัดผ่านในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา เป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ที่อยู่อาศัยในละแวกใกล้เคียงรวมทั้งผู้ที่ใช้เส้นทางสัญจรไปมา
     สำหรับแนวทางแก้ไขปัญหาความทรุดโทรมของต้นยางนา สามารถดำเนินการโดยใช้องค์ความรู้ด้านรุกขกรรมในการตัดแต่งกิ่ง ปรับปรุงระบบรากและรักษาโรค เพื่อฟื้นฟูเยียวยาสุขภาพของต้นยางนา สามารถพัฒนาเป็นโมเดลต้นแบบ ในการบูรณาการแก้ปัญหาการจัดการต้นไม้ในเมือง ด้วยศาสตร์รุกขกรรมที่ใช้เทคนิคการตัดแต่งลำต้น กิ่ง ใบ การพัฒนาระบบราก และการรักษาโรคพืช อย่างเป็นสากลและยั่งยืน เนื่องจากต้นยางนาเหล่านี้ เป็นกลุ่มต้นไม้ใหญ่ในเมืองที่มีอายุยืนยาวกว่า 100 ปี นับเป็นสินทรัพย์อันทรงคุณค่าของเมืองเชียงใหม่และลำพูน ซึ่งมีอยู่เพียงไม่กี่แห่งในประเทศไทย

Facebook Comments