อบจ.เชียงใหม่ จัดการประชุมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าเชียงใหม่ เตรียมความพร้อมเสนอขอขึ้นทะเบียน “เชียงใหม่เมืองมรดกโลก”

148

อบจ.เชียงใหม่ จัดการประชุมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าเชียงใหม่ เตรียมความพร้อมเสนอขอขึ้นทะเบียน “เชียงใหม่เมืองมรดกโลก”

เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 65 ที่ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าเชียงใหม่ เพื่อรับทราบและให้ข้อเสนอแนะ ความก้าวหน้าการนำเสนอขอขึ้นทะเบียนมรดกโลกเชียงใหม่ โดยมี นางสาววรรณศรี ปัญญาประชุม ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ คณะอนุกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

นางสาววรรณศรี ปัญญาประชุม ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวถึงความก้าวหน้านำเสนอขอขึ้นทะเบียนมรดกโลกเชียงใหม่ ว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินโครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 จนถึงปัจจุบัน โดยได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ศึกษา วิจัย ขับเคลื่อนการอนุรักษ์ และพัฒนาเมืองเชียงใหม่ให้เป็นเมืองที่มีคุณค่า ตามแนวทางเมืองมรดกโลก

สำหรับความคืบหน้าของการดำเนินโครงการ ล่าสุด ทางองค์การบริหารจังหวัดเชียงใหม่ได้นำส่งร่างเอกสาร (Draft Nomination Dossier) ให้แก่กรมศิลปากรแล้ว และเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาเอกสารนำเสนอแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมเชียงใหม่ นครหลวงแห่งล้านนาเมืองประวัติศาสตร์ และความเกี่ยวเนื่องกับภูเขาศักดิ์สิทธิ ต่อศูนย์มรดกโลก ณ ห้องประชุมกรมศิลปากร 1 อาคารกรมศิลปากรเทเวศร์ กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นย้ำถึงความพร้อมของการแก้ไขเอกสารข้อเสนอ ให้แล้วเสร็จภายในปี 2569 เพื่อเสนอขอขึ้นทะเบียนมรดกโลกต่อคณะกรรมการมรดกโลก ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ต่อไป พร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่า หากจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นเมืองมรดกโลก จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวมากขึ้น อีกทั้งเป็นการขับเคลื่อนทั้งทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

Facebook Comments