สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และภาคเอกชน ลงนามความร่วมมือร่วมในโครงการประเทศไทยไร้หมอกควัน เพื่อเป็นโมเดลการเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่อุปทานทางการเกษตรที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่นๆ

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองผู้อำนวยการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ,รองศาสตราจารย์ ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง หัวหน้าโครงการประเทศไทยไร้หมอกควัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, นายวโรดม ปิฏกานนท์ ประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ และประธานกรรมการหอการค้า จังหวัดเชียงใหม่,นายดำรงชัย เดชาธิคม ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เกษตร,นายสมศัดิ์ ทะระถา ผู้อำนวยการสาขาเชียงใหม่ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศ) จำกัด,รองศาสตร์จารย์ ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล นักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,นายไพรัช โตวิวัฒน์ กรรมการอำนวยการ บริษัท เชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัดบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการประเทศไทยไร้หมอกควัน (Haze Free Thailand)
โดยการบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ทั้ง 5 ฝ่ายตกลงทำความร่วมโครงการประเทศไทยไร้หมอกควัน (Haze Free Thailand) โดยกำหนดวัตถุประสงค์ และบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานดังต่อไปนี้

1.เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาวิจัยการถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดผลกระทบจากหมอกควันที่เกิดขึ้นต่อประชาชน ทั้งในด้านสุขภาพ คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจรวมถึงการสร้างต้นแบบการบริหารจัดการภัยพิบัติจากหมอกควันรวมถึงการสร้างแบบจำลองและฐานข้อมูล 2. เพื่อลดจำนวนจุดเผาไหม้ในพื้นที่ โดยการพัฒนาและดำเนินการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชนในพื้นที่แหล่งกำเนิดหมอกควันในการแก้ไขปัญหาการเกษตรพึ่งพาไฟ ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดหมอกควันในที่โล่งและสร้างแผนการบูรณาการในการฟื้นฟูและเพิ่มปริมาณพื้นที่ป่าด้วยการสร้างความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนและชุมชนในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนเพื่อลดความน่าจะเป็นของการเกิดจุดเผาไหม้

3.เพื่อสนับสนุนการทำงานของเกษตรที่ซึ่งเป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส.ที่พร้อมปรับเปลี่ยนอาชีพจากเกษตรในโครงการปรับเปลี่ยนห่วงโซ่อุปทานการเกษตรเพื่อการลดปัญหาหมอกควันในพื้นที่เขต ภาคเหนือ

4. เพื่อสร้างเครือข่ายเอกชนในการสนับสนุนการตลาดอันได้แก่การรับซื้อผลิตภัณฑ์หรือการช่วยจำหน่ายผลผลิตของเกษตรที่ทำการเกษตรภายในโครงการประเทศไทยไร้หมอกควัน โดย กกร.และบริษัท เชียงใหม่ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

5. เพื่อสร้างการรับรู้ถึงความสำคัญและมาตรฐานของเครื่องมือวัดคุณภาพอากาศใน “ โครงการสนับสนุนและพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพอากาศ” ที่สนับสนุนโดย CLT เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นในพื้นที่
ทั้งนี้ ความสำเร็จของโครงการประเทศไทยไร้หมอกควัน จะเป็นการขยายแนวทางในการลดผลกระทบต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม จากปัญหาหมอกควันไปยังพื้นที่ศึกษาอื่นๆ เพื่อลดความเสียหายทางด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคมในพื้นที่ ร่วมกับการบูรณาการการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ดิน น้ำ และป่าไม้ เพื่อความยั่งยืน โดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จะสนับสนุนสินเชื่อเพื่อปรับเปลี่ยนอาชีพให้แก่เกษตรกรที่ร่วมโครงการ ด้าน คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน และบริษัทเชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคม พร้อมจัดหาตลาดรับซ้อผลผลิตทางการเกษตรที่เกิดขึ้น และบริษัท ห้องปฏิบัติกลาง(ประเทศไทย) พร้อมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพอากาศ รวมถึงการใช้เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศด้วยเครือข่ายอัจฉริยะ และเป็นศูนย์กลางการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลทางด้านการเฝ้าระวังและการเตือนภัยอันเนื่องมาจากสภาวะหมอกควัน และจัดทำนโยบายสาธารณะเสนอในการจัดการปัญหาอย่างยั่งยืน