ประชาชนทั่วไป ขอรับกล้าไม้ได้ฟรี ปีละ 1,000 ต้น ส่งเสริมการค้าคาร์บอนเครดิต พัฒนาทุกชีวิต ด้วยเศรษฐกิจสีเขียว

430

ประชาชนทั่วไป ขอรับกล้าไม้ได้ฟรี ปีละ 1,000 ต้น ส่งเสริมการค้าคาร์บอนเครดิต พัฒนาทุกชีวิต ด้วยเศรษฐกิจสีเขียว

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พี่น้องประชาชน มีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ของประเทศไทย สู่เป้าหมาย 55% ของพื้นที่ประเทศ และเพิ่มภาคการดูดซับคาร์บอน รองรับตลาดการค้าคาร์บอนเครดิตที่จะเติบโตในอนาคตอันใกล้ กรมป่าไม้ ได้เปิดให้พี่น้องประชาชน สามารถขอรับกล้าไม้ เพื่อนำไปปลูกได้ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ใช้เอกสาร เพียงแค่

1. บัตรประชาชน

2. สำเนาการถือครองที่ดิน (พื้นที่ที่ต้องการปลูก)

3. ถ้าเป็นโครงการต้องแนบรายละเอียดโครงการ เอกสารที่ดิน และแผนที่สังเขป

พี่น้องประชาชนทั่วไปที่สนใจ สามารถขอรับกล้าไม้ได้ รายละไม่เกิน 1,000 ต้น/ปี หากมีโครงการปลูกต้นไม้ที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้าและมีพื้นที่เป้าหมายชัดเจน สามารถขอรับกล้าไม้ได้มากกว่ารายละ 1,000 ต้น/ปี โดยให้ยื่นหนังสือแสดงโครงการ พร้อมหลักฐานประกอบแนบคำขอ

ศาสนสถาน หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชนทั่วไป ขอได้หน่วยงานละไม่เกิน 10,000 ต้น/ปี แต่หากมีโครงการปลูกต้นไม้ที่ไม่มีวัตถุประสงค์ เพื่อการค้าและมีพื้นที่เป้าหมายชัดเจน สามารถขอรับกล้าไม้ได้มากกว่ารายละ 10,000 ต้น/ปี โดยให้ยื่นหนังสือแสดงโครงการพร้อมหลักฐานประกอบแนบคำขอ

โดยผู้ขอรับกล้าไม้ ต้องยื่นคำขอ และมาขอรับกล้าไม้ด้วยตนเอง ได้ที่ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ สถานีเพาะชำกล้าไม้ กรมป่าไม้

blank