องคมนตรีเปิดห้องปฏิบัติการทางการบิน CMRU Airline ศูนย์การเรียนรู้ด้านการบินที่ครบวงจร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ที่อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดห้องจําลองปฏิบัติการ ทางการบิน CMRU Airline เพื่อเป็นห้องปฏิบัติการสําหรับการเรียนการสอน การฝึกอบรมด้านการให้บริการ ของสายการบิน การให้บริการบนเครื่องบินของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตร นานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งนับเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการบินที่ครบวงจร แห่งแรกแห่งเดียวในจังหวัดเชียงใหม่ รองรับการขยายตัวของภาคขนส่งทางอากาศระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับสากล

โดย CMRU Airline ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการบินเครื่องบินจําลอง (Cabin mock up) เป็นการ จําลองเครื่องบิน Airbus รุ่น A35OXWD พร้อมอุปกรณ์ปฏิบัติการภายในเครื่องบินที่มีความทันสมัย สามารถบูรณาการประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนเกี่ยวกับการบริการบนเครื่องบินและสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เสมือนจริง พร้อมกันนี้ยังมีส่วนการเรียนรู้ในอาคารผู้โดยสาร (Terminal) ซึ่งเป็นการจําลองฟังก์ชั่น และบรรยากาศของสนามบิน ได้แก่ จุดนั่งรอสําหรับผู้โดยสาร Waiting Area , จุดบริการเคาท์เตอร์เช็คอิน Check – in Area , Lounge blax Boarding Gate bazdaun asišauğlu Aviation Management System ห้องเรียนสําหรับการเรียนการสอนงานภาคพื้น ได้แก่ Catering Flight Operations , Air Cargo และ Air Traffic Control เป็นต้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัติ ศรีแก้ว คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวว่า วิทยาลัยนานาชาติได้มีความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน การสอนหลักสูตรการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) โดยได้เปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 ด้วยเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศ และอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประกอบกับประเทศไทยมีความพร้อมจะเป็นศูนย์กลางการบินแห่งภูมิภาคอาเซียน อีกทั้งจังหวัดเชียงใหม่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ที่มีการพัฒนาระบบขนส่งและโลจิสติกส์เพื่อตอบสนองต่อธุรกิจการค้า การท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จึงได้ให้การสนับสนุนสร้างศูนย์การเรียนรู้ Aviation learning Center ที่ครบวงจร เพื่อรองรับต่อการฝึกภาคปฏิบัติให้กับนักศึกษาที่ครบกระบวนการ เพื่อเตรียมความพร้อม ให้แก่นักศึกษาสู่การเป็นมืออาชีพในสายงานอย่างแท้จริง โดยจําลองส่วนสําคัญในการเรียนรู้ทุกภาคส่วน ของการจัดการธุรกิจการบิน เพื่อมุ่งหวังผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน วิชาชีพ เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมการบินในอนาคต และมุ่งหวังให้จังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านการบินของภาคเหนือ

ในโอกาสนี้องคมนตรีได้เยี่ยมชมห้องจําลองปฏิบัติการทางการบิน CMRU Airline และได้แสดง ปาฐกถา เรื่อง “การศึกษาด้านการบินกับการพัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาคของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่” โดยมีนายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนงานราชการ ผู้นําท้องถิ่น ผู้แทนจาก หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้อํานวยการโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมรับฟัง จํานวน 300 คน
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

ZfcKjE.jpg
Zfc19v.jpg
ZfciUQ.jpg

ZfcUcg.jpg
Zfcq2W.jpg

ZfcOT1.jpg


Zfcbjy.jpg
ZfcjvD.jpg
ZfcoB9.jpg
ZfcDUJ.jpg
ZfcA8b.jpg
Zfc2ca.jpg
ZfcC2q.jpg
ZfcuFz.jpg
ZfcnT8.jpg
ZfcrlR.jpg