เชียงใหม่ ประชุมหารือเตรียม Kick Off จัดระเบียบสายไฟและสายสื่อสาร ตั้งเป้าเดือนละ 1 เส้นทาง เพื่อความเป็นระเบียบและปลอดภัยของประชาชน

199

เชียงใหม่ ประชุมหารือเตรียม Kick Off จัดระเบียบสายไฟและสายสื่อสาร ตั้งเป้าเดือนละ 1 เส้นทาง เพื่อความเป็นระเบียบและปลอดภัยของประชาชน

เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 65 ที่ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการจัดระเบียบสายไฟและสายสื่อสาร ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสายสื่อสารที่รกรุงรังในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม และเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้มากยิ่งขึ้น

นายวรญาณ บุณณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า กรณีสายไฟฟ้าและสายสื่อสารเกิดเหตุลัดวงจร เป็นเหตุให้เกิดอัคคีภัย สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนหลายพื้นที่ รัฐบาล และกระทรวงมหาดไทยมีความห่วงใยในความปลอดภัยของประชาชนอย่างยิ่ง จึงสั่งการให้ทุกจังหวัดดำเนินการจัดระเบียบสายไฟและสายสื่อสาร ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนที่มีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น แต่มีสายสื่อสารที่ไม่ได้ใช้งานแล้วถูกปล่อยทิ้งให้รกรุงรัง หากรื้อถอนสายที่ไม่ได้ใช้งานออกไป จะช่วยให้การจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารที่ยังใช้งานอยู่มีความเป็นระเบียบ เป็นการปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม และเพิ่มความปลอดภัยของประชาชน จึงมอบหมายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดทำแผนปฏิบัติการจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสื่อสาร เพื่อให้เกิดความสวยงามสะอาดตา เพิ่มความปลอดภัยของประชาชนในชุมชน ให้ครอบคลุมพื้นที่เมืองเชียงใหม่ โดยให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเดือนละ 1 เส้นทาง

โดยในวันพรุ่งนี้ (20 ก.ค. 65) เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป จะมีการ Kick Off ระดมความร่วมมือจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสาร เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสายสื่อสารที่รกรุงรังในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยเริ่มจากถนนวังสิงห์คำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ บริเวณหน้าร้านตะวันสูท ในระยะทางประมาณ 5-6 กิโลเมตร ซึ่งกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานในพื้นที่ดังกล่าวไว้ประมาณ 1 เดือน จากนั้นจะย้ายไปดำเนินงานต่อที่เส้นทางวัดอุโมงค์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ และจะมีการดำเนินงานในลักษณะดังกล่าวในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีผลการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม สามารถแก้ไขปัญหาสายสื่อสาร ให้ประชาชนมีความพึงพอใจ มั่นใจในความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน

นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ตามแผนการทำงานที่วางไว้ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเป็นหลัก โดยจัดทำป้ายแจ้งเตือนความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนน และป้ายประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงการดำเนินงานในเส้นทางดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด สามารถตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน ทั้งนี้จะต้องมีการประชุมติดตามความคืบหน้าเป็นระยะ รวมถึงร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหา และกำหนดทิศทางการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่