จังหวัดเชียงใหม่ เร่งดำเนินงานเมืองอัจฉริยะ (Smart City) อย่างต่อเนื่อง

blank

จังหวัดเชียงใหม่ เร่งดำเนินงานเมืองอัจฉริยะ (Smart City) อย่างต่อเนื่อง ตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 และยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี

     วันนี้ (13 ส.ค. 62) ที่ห้องประชุม 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายชูชีพ พงษ์ไชย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดเผยถึงการดำเนินงานเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ของจังหวัดเชียงใหม่ ตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 และยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง
     จากมติที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 ได้กำหนดให้ดำเนินโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ใน 10 พื้นที่ 7 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพฯ ภูเก็ต เชียงใหม่ ชลบุรี ขอนแก่น ระยอง และฉะเชิงเทรา สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดให้พื้นที่ ถนนนิมมานเหมินท์ (Smart Nimman) และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Smart City) เป็นพื้นที่นำร่องโครงการ

ZB7gqV.jpg

     โดยการดำเนินงานที่ผ่านมา จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (Chiangmai Forum) เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาเมืองเชียงใหม่สู่การเป็น Smart City เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 และแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อน Smart City Project เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 รวมทั้งจัดการประชุมเสนอความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา เพื่อนำไปสู่การประกาศเป็นแผนแม่บทของการพัฒนาเมือง ท้องที่ ของจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
     ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่จะจัดให้มีการประกาศแผนยุทธศาสตร์เมืองอัจฉริยะจังหวัดเชียงใหม่ (Chiang Mai Smart City Strategy Plan) เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและมีส่วนร่วม ในกรอบการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 4 ด้าน คือ ชุมชนอัจฉริยะ (Smart living), พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy), คมนาคมอัจฉริยะ (Smart Mobility) และ สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม จะดำเนินโครงการแม่ข่า แม่คาว สะอาดใส โดยจะจัดการตรวจวัดคุณภาพน้ำ ด้วยอุปกรณ์ตรวจวัดอัจฉริยะในแต่ละจุด และเก็บข้อมูลในระบบอัตโนมัติ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปสังเคราะห์ หาแหล่งการปล่อยน้ำเสีย แล้วลดปริมาณน้ำเสียโดยการปล่อยน้ำดีไล่น้ำเสียอัตโนมัติ รวมถึงการนำข้อมูลที่ได้ใช้วางแผนจุดบำบัดและจัดการน้ำเสียในอนาคต นอกจากนี้ยังจะมีการติดตั้งจุดตรวจวัดปริมาณน้ำ และเครื่องแจ้งเตือนอัตโนมัติ เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังน้ำท่วมในพื้นที่เสี่ยงริมน้ำแม่คาว แม่ข่า อีกด้วย
ข่าว : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม-นันธิกา กิจปาโล / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

ZB7iHQ.jpg