กรมทางหลวงชนบท ก่อสร้างทางเข้าพื้นที่โครงการหลวงดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ กว่า 17 กิโลเมตร เสร็จสมบูรณ์ ส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยว อำนวยความสะดวกปลอดภัย

529

กรมทางหลวงชนบท ก่อสร้างทางเข้าพื้นที่โครงการหลวงดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ กว่า 17 กิโลเมตร เสร็จสมบูรณ์ ส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยว อำนวยความสะดวกปลอดภัย

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสายแยกทางหลวงหมายเลข 1009 – บ้านขุนยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เสร็จสมบูรณ์ สนับสนุนทางเข้าพื้นที่โครงการหลวงดอยอินทนนท์ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมถึงเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ให้สามารถเข้าสู่พื้นที่โครงการหลวงดอยอินทนนท์ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นเส้นทางเข้าสู่พื้นที่โครงการหลวงห้วยส้มป่อย และโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านขุนแตะได้อีกด้วย

blank

กระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้ ทช. พิจารณาดำเนินการสนับสนุนการปรับปรุงถนนในพื้นที่โครงการหลวง เพื่อสนับสนุนภารกิจของมูลนิธิโครงการหลวง เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน เนื่องจากพื้นที่โครงการหลวงส่วนใหญ่ตั้งอยู่บริเวณภาคเหนือตอนบน เส้นทางบางส่วนเป็นถนนดินลูกรังและมีทางคับแคบ ส่งผลให้การคมนาคมขนส่งเป็นไปด้วยความยากลำบาก โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนเกษตรกรไม่สามารถลำเลียงผลผลิตออกสู่ตลาดได้ทันเวลา ทช. จึงได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสายแยกทางหลวงหมายเลข 1009 – บ้านขุนยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านขุนกลาง ดอยผาตั้ง (กม. ที่ 0+000) และสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านขุนยะ (กม. ที่ 17+611) รวมระยะทางทั้งสิ้น 17.611 กิโลเมตร ก่อสร้างเป็นถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 2 ช่องจราจร ผิวจราจรกว้าง 4 – 6 เมตร พร้อมก่อสร้างสะพาน 1 แห่ง ท่อเหลี่ยม ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ระบบระบายน้ำข้างทาง ราวเหล็กกันรถ และติดตั้งป้ายและเครื่องหมายจราจร ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 135.5 ล้านบาท ปัจจุบันโครงการได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์และเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรเรียบร้อยแล้ว

blank blank blank blank blank blank blank