อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ประกาศเปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเสี้ยว หลังสถานการณ์น้ำกลับเข้าสู่สภาวะปกติ

1283

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ประกาศเปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเสี้ยว หลังสถานการณ์น้ำเข้าสู่สภาวะปกติ

      ตามประกาศอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เรื่อง ปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตกเป็นการชั่วคราว ฉบับลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เนื่องจากในวันที่ 10 สิงหาคม 2562 มีฝนตกชุกในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการเกิดภัยพิบัติ น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม ป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของราษฎร นักท่องเที่ยว ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จึงประกาศปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ผาตอกเสี้ยว และแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกแม่ยะ หน่วยพิทักษ์ฯ ที่ อน.3 (แม่ยะ) ท้องที่ตําบลบ้านหลวง อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ นั้น
     อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ได้ดําเนินการสํารวจความพร้อมของสิ่งอํานวยความสะดวก และติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำระหว่างวันที่ 11 – 12 สิงหาคม 2562 พบว่าสถานการณ์น้ำในลําธารที่พาดผ่านเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเสี้ยวเริ่มเข้าสู่สภาวะปกติ ประกอบกับไม่มีปริมาณน้ำฝนตกลงมา เพิ่มเติมในพื้นที่ จึงขอประกาศเปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเสี้ยว ทั้งนี้ในการเดินศึกษาธรรมชาติ จําเป็นต้องมีผู้นําทางที่มีความชํานาญในพื้นที่ และขอให้นักท่องเที่ยวใช้ความระมัดระวังในการเดินศึกษา ธรรมชาติตามเส้นทาง

ZNlVWN.jpg
ZNlX1V.jpg