เชียงใหม่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง นำองค์ความรู้ถ่ายทอดตามแบบโครงการหลวง ต่อการประชุมนานาชาติทางวีดีโอ Conference ในระดับภูมิภาค ในระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2565 สู่ชุมชนบนพื้นที่สูง ในระดับนานาชาติ

27

เชียงใหม่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง นำองค์ความรู้ถ่ายทอดตามแบบโครงการหลวง ต่อการประชุมนานาชาติทางวีดีโอ Conference ในระดับภูมิภาค ในระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2565 สู่ชุมชนบนพื้นที่สูง ในระดับนานาชาติ

 

เชียงใหม่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง นำองค์ความรู้ถ่ายทอดตามแบบโครงการหลวง ต่อการประชุมนานาชาติทางวีดีโอ Conference ในระดับภูมิภาค ในระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2565 สู่ชุมชนบนพื้นที่สูง ในระดับนานาชาติ จากการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของไทย ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาศึกษาต่อยอด หัวใจการพัฒนาตามแนวทางโครงการหลวง มีปัจจัยของความสำเร็จประกอบด้วย ยึดคนเป็นศูนย์กลาง มองปัญหาชุมชนอย่างแม่นยำ และใช้เทคโนโลยีแผนที่เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหา

นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (สวพส.) กล่าวว่าเตรียมนำผลการดำเนินงานการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงในช่วงหลายปีที่ผ่านมา จนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อเกษตรกรในพื้นที่สูงของทางภาคเหนือ จนทำให้หลายโครงการได้รับรางวัลเลิศรัฐ จากความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและการบุกรุกแผ้วถางป่า ทางสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงนำมาต่อยอดโรงการหลวง พร้อมนำมาถ่ายทอดให้กับนานาประเทศ ของการประชุมระดับนานาชาติผ่านวีดีโอ Conference เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการพัฒนาพื้นที่สูงตามแนวทางโครงการหลวงและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของไทยกับนานาประเทศ

อย่างไรก็ตามการดำเนินงานของสวพส. มุ่งสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการหลวง ด้วยการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่สำหรับการสนับสนุนโครงการหลวงและการพัฒนาพื้นที่สูง ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และดำเนินงานขยายผลโครงการหลวงไปพัฒนาพื้นที่สูงต่างๆ ให้ชุมชนอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน โดยใช้องค์ความรู้ ผลงานวิจัย และวิธีการปฏิบัติงานแบบโครงการหลวง ซึ่งยึดการพัฒนาบนฐานความรู้ที่สอดคล้องกับภูมิสังคม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน การบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายใต้การบริหารจัดการที่มีสมรรถนะ มาตรฐาน และธรรมาภิบาล

การประชุมระดับนานาชาติผ่านวีดีโอ Conference พร้อมกันหลายๆ ประเทศในภูมิภาคในระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2565 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนระสบการณ์ด้านการพัฒนาพื้นที่สูงตามแนวทางโครงการหลวงและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของไทยกับนานาประเทศ ทั้งนี้เพราะว่า ไทยเรามีหลายโครงการที่เกิดจากการนำองค์ความรู้โครงการหลวงไปขยายผล ทำให้ชุมชนอยู่ดีมีสุขอย่างสมดุลและยั่งยืน มีการคืนผืนป่าได้นับพันไร่ เช่น การพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่าแป๋ จังหวัดเชียงใหม่และ โครงการ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งหลายโครงการได้รับรางวัลเลิศรัฐ ที่แสดงถึงความสำเร็จของการพัฒนา

หัวใจการพัฒนาตามแนวทางโครงการหลวง มีปัจจัยของความสำเร็จประกอบด้วย ยึดคนเป็นศูนย์กลาง มองปัญหาชุมชนอย่างแม่นยำ และใช้เทคโนโลยีแผนที่เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหา เพื่อนำองค์ความรู้โครงการหลวงไปปรับใช้ให้เหมาะกับประชากรและพื้นที่รายแปลง เกิดการทำงานอย่างบูรณาการทุกภาคส่วน.

b5f89bbc65eebb7e80464e494c96cb13.jpg
4b87d04be812930dd74f837bf9890007.jpg
98d1fd60cc40ad7ec80d17eb8f293abc.jpg
6f93a2206653c7f65359b846296be73a.jpg
a4d31c1fef97e9a0ed2635d49cce33c0.jpg
c5e4f0f26ff7b9c37e9e39445c2043da.jpg
045d2b2d1d6aa3fc65376c4c2cfa43a9.jpg
8bc429e07e5f352a09e2f82fc93fa743.jpg
2b90a37e61e5038214f7b635aa717bbe.jpg
35d0f4b98cf45ed5b991703e970d8b23.jpg
36573e9347999e67519da6ef41e469a2.jpg
607b2ca3f9254f91d8ca5f695d862ce8.jpg

Facebook Comments