กองทัพเรือ เคาะซื้ออากาศยานไร้คนขับจากอิสราเอล 4,000 ล้านบาท

87

กองทัพเรือ เคาะซื้ออากาศยานไร้คนขับจากอิสราเอล 4,000 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 พลเรือโท ปกครอง มนธาตุผลิน โฆษกกองทัพเรือ ชี้แจงผลการคัดเลือกแบบอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ประจำฐานบินชายฝั่ง กองทัพเรือ โดยวิธีคัดเลือก ซึ่งบริษัทที่รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท Elbit Systems Ltd. รัฐอิสราเอล เสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 120 ล้าน ดอลล่าร์สหรัฐฯ หรือ 4,004,652,000.00 บาท (สี่พันสี่ล้านหกแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยเป็นราคายกเว้นค่าอากรทางศุลกากร แต่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่นๆ ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบงาน ณ กองการบินทหารเรือ อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยองหรือพื้นที่ที่กองทัพเรือได้กำหนดไว้ตามประกาศ

สำหรับขั้นตอนต่อไปอยู่ในระหว่างการจัดทำร่างสัญญา โดยคณะกรรมการร่างสัญญาเพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากผู้บัญชาการทหารเรือ หลังจากนั้นจะเป็นขั้นการลงนามระหว่างคู่สัญญา คือ กองทัพเรือ บริษัท Elbit Systems Ltd. และคณะกรรมการความร่วมมือการป้องกันการทุจริตหรือ ค.ป.ท. ลงนามร่วมกัน 3 ฝ่าย

โฆษกกองทัพเรือ ยืนยันว่า กองทัพเรือ ยังคงเดินหน้าพัฒนากองทัพเรือให้มีความทันสมัย เข็มแข็ง สามารถปฎิบัติภารกิจในการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เพื่อสร้างความมั่นคง ปลอดภัยให้กับประชาชนและประเทศชาติ โดยคำนึงถึงการใช้งบประมาณให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของพลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ

Facebook Comments