กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครคนหางาน เพื่อไปทำงานในไต้หวัน ตำแหน่ง พนักงานผลิตแผงวงจรไฟฟ้า ระหว่างวันที่ 1 – 7 กรกฎาคม 2565

2272

กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครคนหางาน เพื่อไปทำงานในไต้หวัน ตำแหน่ง พนักงานผลิตแผงวงจรไฟฟ้า ระหว่างวันที่ 1 – 7 กรกฎาคม 2565

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน โดยเปิดรับสมัครงาน อาชีพพนักงานผลิตแผงวงจรไฟฟ้า จำนวน 50 อัตรา ทำงานไต้หวัน ชาย/หญิง เงินเดือนประมาณ 29,959 บาท/เดือน โดยใครที่มีความเชี่ยวชาญ และต้องการทำงานต่างประเทศ ถูกกฎหมาย ทำงานไต้หวัน สามารถลงทะเบียนสมัครงานต่างประเทศ ได้ตั้งแต่วันที่ 1-7 กรกฎาคม 2565

ด้วยกรมการจัดหางานได้รับการประสานจากสำนักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ 2) ไทเป ไต้หวัน ให้ดำเนินการจัดหาคนหางานไปทำงานกับนายจ้างบริษัท TRIPOD TECHNOLOGY CORP. ซึ่งประกอบกิจการผลิตแผงวงจรไฟฟ้า สถานที่ทำงาน NO. 21, GONGYE 5T’ RD, PINGJHEN DIST, TAOYUAN CITTY, TAIWAN RO.C. จึงขอประกาศรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท TRIPOD TECHNOLOGY CORP ในตำแหน่งพนักงานผลิตแผงวงจรไฟฟ้า จำนวน 50 อัตรา (เพศชาย 15 อัตรา และเพศหญิง 35 อัตรา)

ตำแหน่งงาน และจำนวนที่รับสมัคร

 • พนักงานผลิตแผงวงจรไฟฟ้า จำนวน 50 อัตรา (เพศชาย 15 อัตรา และเพศหญิง 35 อัตรา)

คุณสมบัติของผู้สมัครทำงานไต้หวัน

 • อายุ
  • เพศชาย 22 – 40 ปี
  • เพศหญิง 20 – 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป
 • สายตาปกติ และตาไม่บอดสี
 • สมรรถภาพการได้ยิน หูสองข้างต้องได้ยินในระดับต่ำกว่า 25 เดซิเบล
 • หากมีประสบการณ์การทำงานด้านแผงวงจรไฟฟ้า (PCB) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เงื่อนไขการจ้างและสวัสดิการ

 1. อัตราค่าจ้าง 25,250 เหรียญใต้หวันต่อเดือน หรือประมาณ 29,959 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2565 : 1 เหรียญใต้หวัน เท่ากับ 1.1865 บาท)
 2. อัตราค่าล่วงเวลา เป็นไปตามกฎหมายแรงงานไต้หวัน
 3. ระยะเวลาการจ้าง 3 ปี
 4. ทำงานวันละ 8 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง
 5. นายจ้างรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้กับแรงงานไทยที่ผ่านการคัดเลือกและเดินทางไปทำงาน ได้แก่ ค่าตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (ตรวจในประเทศไทย 600 เหรียญต้หวัน และตรวจในไต้หวัน 200 เหรียญไต้หวัน) ค่าบริการดูแลรายเดือนที่ต้องจ่ายให้แก่บริษัทจัดหางานต้หวันตลอดระยะเวลาการจ้าง 3 ปี (รวม 60,000 เหรียญใต้หวัน) ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินกลับประเทศไทยเมื่อทำงานครบสัญญาจ้าง และค่าเบี้ยขยันสำหรับผู้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัทเดือนละ 2,000 เหรียญไต้หวัน
 6. แรงงานไทยรับผิดชอบค่าบัตโดยสารเครื่องบินเที่ยวไปไต้หวัน ค่าอาหารและที่พักจำนวน 2,500 เหรียญไต้หวันต่อเดือน ค่าตรวจโรคที่ต้หวัน ค่าทำใบถิ่นที่อยู่ ค่าเบี้ยประกันภัยแรงงานและค่าเบี้ยประกันสุขภาพ

รายละเอียดงาน

 • ทำงานในสายการผลิตแผงวงจรไฟฟ้า

เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นในการสมัคร

 1. ใบสมัครตามแบบฟอร์มแนบท้ายประกาศ โดยกรอกข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้ชัดเจนและสมบูรณ์ พร้อมติดรูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 3.  สำเนาวุฒิการศึกษา (ใบแสดงผลการเรียน ม.3 ขึ้นไป)
 4. สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)
 5. สำเนาใบสำคัญการสมรส หรือใบสำคัญการหย่า (ถ้ามี)

โดยผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ หากตรวจพบภายหลังว่าผู้สมัครรายใดปลอมแปลง เอกสารในการสมัคร หรือมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร จะถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ

วิธีการสมัครงาน ทำงานไต้หวัน 2565

รับสมัครระหว่างวันที่ 1-7 กรกฎาคม 2565 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและประสงค์จะสมัคร สามารถยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) หรือเอกชนอื่นที่ประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) วิธีการและแนวทางในการยื่นใบสมัครมีดังนี้

 1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ ทางเว็บไซต์ :
  www.doe.go.th/overseas หรือ www.lib.doe.go.th หรือเฟซบุ๊ก : แรงงานไทยไปต่างประเทศโดยรัฐจัดส่ง
 2. โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ชัดเจนและสมบูรณ์ ติดรูปถ่ายตามที่กำหนด แนบเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่น
  ในการสมัครให้ครบถ้วน และบรรจุใส่ซองให้เรียบร้อย
 3. จ่าหน้าซองระบุชื่อที่อยู่ผู้รับ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ฝ่ายจัดส่งไปทำงาน
  ไต้หวันและประเทศอื่นๆ ชั้น 12 อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง
  เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 11400 โทรศัพท์ 02-245-1034

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก