ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศกระทรวงยุติธรรม “จ่ายเงินค่าตอบแทน” ผู้แจ้งความนำจับยาเสพติด คดีละไม่เกิน 2.5 แสนบาท

430

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ “กระทรวงยุติธรรม” “จ่ายเงินค่าตอบแทน” ผู้แจ้งความนำจับยาเสพติด คดีละไม่เกิน 2.5 แสนบาท

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 65 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง กำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนำจับและเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานยาเสพติด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 14 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนำจับ เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ และเงินช่วยเหลือในการปฏิบัติงานยาเสพติด พ.ศ. 2561 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ให้ยกเลิกความในข้อ 4 ของประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง กำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนำจับและเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานยาเสพติด พ.ศ.2563 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4 การจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนำจับตามปริมาณสารบริสุทธิ์ หรือจำนวนยาเสพติดทุกชนิด ตามข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ในคดีเดียวกัน เมื่อพิจารณารวมกันแล้วให้จ่ายคดีละไม่เกิน 250,000 บาท”

Facebook Comments