สภานักศึกษา มช. ประกาศรับน้องไร้ระบบโซตัส กิจกรรมต้องเป็นไปตามความสมัครใจ ไร้ความรุนแรง คำนึงถึงสิทธิมนุษยชน หากพบเห็นกิจกรรมที่ละเมิดสามารถแจ้งได้ทันที

160

สภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรับน้องไร้ระบบโซตัส กิจกรรมต้องเป็นไปตามความสมัครใจ ไร้ความรุนแรง คำนึงถึงสิทธิมนุษยชน หากพบเห็นกิจกรรมที่ละเมิดสามารถแจ้งได้ทันที

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 65 สภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โพสต์ระบุว่า สภาฯเน้นย้ำ รับน้อง มช. NO SOTUS กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่-ประชุมเชียร์ ถ้ามีป้ายชื่อ(ให้มีรูปแบบและขนาดที่เหมาะสม) และไม่บังคับสวมป้ายตลอดเวลา กิจกรรมต้องเป็นไปโดยความสมัครใจ ปราศจากความรุนแรง คำนึงถึงสิทธิมนุษยชน ไม่ละเมิดทั้งร่างกายและจิดใจ

โดยหากพบกิจกรรมที่เข้าข่าย สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน  ให้ สภานักศึกษา เข้าตรวจสอบ กิจกรรมรับน้องรุนแรง, กิจกรรมที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และ นักศึกษาได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม อันเนื่องมาจากกิจกรรม

สามารถแจ้งได้ตามช่องทางติดต่อ Line Official ตาม QR-Code ที่ปรากฏ
หรือ @867plopd หรือ https://cmu.to/EG70S

กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่-ประชุมเชียร์ จะต้องเป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษาเข้าร่วมโดยความสมัครใจ

สภานักศึกษา มีหน้าที่ในการควบคุมตรวจสอบดูแลการดำเนินงานของสโมสรนักศึกษา ทั้งในระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย นักศึกษาสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนมายังสภานักศึกษา เพื่อให้สภานักศึกษาเข้าตรวจสอบ

**หากได้รับแจ้งจากนักศึกษา สภานักศึกษาสามารถเข้าตรวจสอบกิจกรรมของทางสโมสรนักศึกษา ชมรมกิจกรรมนักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะและวิทยาลัย ชมรมคณะและวิทยาลัย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทางผู้จัดกิจกรรมทราบ

**หากสภานักศึกษาตรวจพบกิจกรรมที่มีความรุนแรง หรือ ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือ ไม่เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียใหม่ สภานักศึกษาอาจให้ยุติกิจกรรม และรายงานต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องโดยทันที รวมทั้งดำเนินการอย่างอื่นตามสมควรและเหมาะสม

Facebook Comments