พรรคร่วมฝ่ายค้าน ยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล รวมทั้งสิ้น 11 คน

114

พรรคร่วมฝ่ายค้าน ยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล รวมทั้งสิ้น 11 คน

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 65 นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร รับการยื่นเสนอญัติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลตามรัฐธรรมนูญมาตรา151 จาก นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร รวมทั้งพรรคฝ่ายค้านรวม 7พรรค ที่รวบรวมรายชื่อ ส.ส. 182 คน ยื่นเสนอ โดยระบุว่าจะรับญัตติไปพิจารณาทั้งเนื้อหาที่เขียนในญัตติและการลงนาม ซึ่งที่ผ่านมามักมีปัญหาการลงนามผู้เสนอญัตติบางคนไม่ตรงกับลายเซ็นต์ที่เคยให้ไว้กับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรอย่างไรก็ตาม เมื่อพบสามารถแจ้งให้ผู้ยื่นแก้ไขได้ พร้อมกันนี้ ระบุด้วยว่าสำหรับสภาชุดนี้มีการอภิปรายรัฐบาลในทุกปีส่วนกรอบเวลามักให้เวลาสมาชิกเตรียมตัวสองสัปดาห์หลังจากยื่นเสนอ ซึ่งในครั้งนี้เห็นว่าเดือนก.ค. มีวันหยุดหลายวัน สำหรับสภาเมื่อญัตติครบถ้วนแล้วจะส่งไปยังรัฐบาล ก่อนนัดกำหนดกรอบวันและเวลาอภิปรายร่วมกันนอกจากนี้ เผยว่า ช่วงบ่ายวันนี้ (15 มิ.ย. 65 ) ได้นัดหารือร่วมกับผู้นำฝ่ายค้านเกี่ยวกับการพิจารณาร่างพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ ในวันพฤหัสบดีและศุกร์ หากแล้วเสร็จได้ในวันที่ 24 มิ.ย.ร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการเลือกตั้งทั้ง 2 ฉบับ อาจได้รับการพิจารณาในวันที่1 ก.ค. 65

ขณะที่ นพ.ชลน่าน ผู้นำฝ่ายค้านฯ ระบุว่าญัตติครั้งนี้เป็นการขออภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล จำนวน 11 คน รวมทั้งนายกรัฐมนตรีด้วยเนื้อหาและพฤติการณ์ในการอภิปราย  ได้แก่

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีความผิดพลาดล้มเหลวในการบริหารราชการแผ่นดิน  จงใจฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญกฏหมายและมาตรฐานจริยธรรม ปล่อยปละละเลยละเว้นการปฎิบัติหน้าที่โดยมิชอบปล่อยให้มีการทุจริตหรือเอื้อประโยชน์ และไม่สามารถดำเนินตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภาปล่อยให้มีการละเมิดสิทธิมนุษย์กรณีมีผู้เห็นต่าง ปล่อยให้มีการทำลายระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภารวมถึงลักษณะไม่เหมาะสมกับความเป็นผู้นำ

-นายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ไม่ซื่อสัตย์เอื้อประโยชน์พวกพ้องปล่อยให้มีการคอร์รัปชัน

-นายอนุทินชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข บริหารราชการแผ่นดินล้มเหลวผิดพลาดบกพร่อง สนับสนุนให้เกิดการทำลายการปกครองประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา ใช้เงินเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจ

– พล.อ.ประวิตรวงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี  จงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายสนับสนุนให้มีการเอื้อประโยชน์พวกพ้อง

-พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ ปล่อยปะละเลยให้มีการทุจริตในหน่วยงาน

-นายศักดิ์สยามชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ใช้ตำแหน่งเพื่อตนเองและพวกพ้อง

-นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีเอส บริหารราชการแผ่นดินผิดพลาดล้มเหลวอย่างร้ายแรงปล่อยให้เกิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติ ขาดมาตรฐานจริยธรรม

-นายจุติไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ไร้ความสามารถในการดูแลงานด้านดังกล่าว ปล่อยให้ประชาชนไร้ที่อยู่อาศัย

-นายสันติพร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ปล่อยให้มีการทุจริตในหน่วยงาน ไม่รักษาประโยชน์ชาติ

– นายนิพนธ์บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ไร้ความรู้ความสามารถในการบริหารราชการแผ่นดินจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดกฎหมาย

-นายสุชาติชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ไม่มีความสุจริตเป็นที่ประจักษ์ แสวงหาประโยชน์โดยเฉพาะด้านแรงงาน

ผู้นำฝ่ายค้านฯกล่าวว่า การอภิปรายที่จะเกิดขึ้นนี้เป็นยุทธการเด็ดหัวสอยนั่งร้านรัฐมนตรีทั้ง 11คน  ใช้มือของส.ส.ในการอภิปรายสอยตำแหน่งรัฐมนตรีลงแม้จะทราบว่าฝ่ายค้านมีจำนวนเสียงสมาชิกน้อยกว่าแต่หวังผลต่อไปถึงการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในปีหน้า ใช้การอภิปรายไปถึงประชาชนให้ช่วยพิจารณาวินิจฉัยขณะกำหนดวันประชุมคาดว่าหากร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติพิจารณาแล้วเสร็จในวันที่  24 มิ.ย. หรือไม่เกินวันที่ 1 ก.ค.  สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน ก.ค. เป็นวันหยุดยาว จึงมีช่วงว่างในสัปดาห์ที่  3 ของเดือนที่น่าจะเหมาะสมที่สุด  โดยใช้กรอบเวลา 5 วัน ในการอภิปรายรัฐมนตรี 11คน เนื่องจากครั้งที่ผ่านมาใช้เวลา 4 วันในการอภิปรายรัฐมนตรี 9 คน

Facebook Comments