พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน ระหว่างคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ กับจังหวัดเชียงใหม่

78

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน ระหว่างคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ กับจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2565 ที่วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง ได้ประกอบพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน ระหว่างคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ กับจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพระราชวิสุทธิญาณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ – ลำพูน – แม่ฮ่องสอน (ธ) เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ (พระอารามหลวง) พร้อมทางพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าคณะอำเภอต่างๆในเชียงใหม่หรือตัวแทนทั้ง 25 อำเภอ ร่วมลงนามในครั้งนี้

ทางจังหวัดเชียงใหม่นำโดย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมนางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นางอัญชลี บุญณราช รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่ นายประสงค์ หล้าอ่อน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ นางรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเขียงใหม่ นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีลงนาม

นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัด และชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืนระหว่างคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ กับ จังหวัดเชียงใหม่ รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำและความยากจน ของประชาชนเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในทุกช่วงวัย นายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา จึงมีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 347/2563 เรื่องจัดตั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563

โดยให้จัดตั้ง “ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เรียกโดยย่อว่า “ศจพ.” เพื่อเป็นกลไกเชิงนโยบายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างหลักประกันทางสังคมช่วยเหลือและพัฒนากลุ่มเปราะบาง คนยากจนและผู้ด้อยโอกาสให้มีความพร้อมและสามารถรองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยได้อย่างยั่งยืน โดยการใช้พลังของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม วัด ชุมชนท้องถิ่นมาร่วมขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาและการพัฒนาอย่างบูรณาการเป็นรูปธรรมและยั่งยืนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

กระทรวงมหาดไทยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเกี่ยวกับบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน กับฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 โดยมีเป้าหมายที่จะร่วมกันสร้างพื้นที่ต้นแบบและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง” พร้อมทั้งขับเคลื่อนและช่วยเหลือสังคมให้เกิดความสุขอย่างยั่งยืนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีครัวเรือนยากจนเป้าหมาย ในระบบ TPMAP จำนวน 30,052 ครัวเรือน มีครัวเรือนที่มีปัญหาด้านความเป็นอยู่ 5746 ครัวเรือน ทุกสภาพปัญหา มอบหมายให้ คจพ.อ. ดำเนินการบูรณาการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย ด้วยการชี้ป้าให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการแก้ไขปัญหาให้เสร็จสิ้นภายใน วันที่ 30 กันยายน 2565

อย่างไรก็ตามสำหรับวัตถุประสงค์ของการลงนามบันทึกข้อตกลงในวันนี้เพื่อให้คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการบูรณาการร่วมกันบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ และขับเคลื่อนงานด้านสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหนุนเสริมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเป้าหมายดังนี้ ร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ความร่วมมีอระหว่างคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงใหม่ ในการดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ร่วมกัน “บำบัดทุกข์บำรุงสุข” ให้กับประชาชนคนเชียงใหม่ โดยการช่อม สร้างบ้าน ให้กับครัวเรือนยากจนเป้าหมาย จำนวน 45 หลัง โดยจะดำเนินการให้ แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ร่วมกันสร้างโอกาสให้แก่ผู้ยากไร้ ช่วยเหลือและขจัดความยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิต ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย ในระบบ TPMAP ปี 2565 ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ที่สำคัญเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และร่วมกันสร้างความสุขให้กับประชาชน โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างวัด ราชการ เอกชน และประชาสังคม เพื่อให้ชาวเชียงใหม่มีความสุขอย่างยั่งยืน.

6006d2c2fe1b597faf2166fff3ecf98d.jpg
f407ecac8811989e0b1293bd50e12e55.jpg
0eac8b2e6b8c7fdc150eefbf1d2b48bd.jpg
71925c2c7e3d20eab5a0b779541ef771.jpg
fe7bfd55f5ebf5246ddfa32aae0f449c.jpg
8ff23669827964ac54d2f6e5ceb05909.jpg
7afa563e820a5e4fdae0c371100aa3a4.jpg
19bbea08150eab1e78f9df3bb4c33423.jpg
2c1adda387efea3401f75fc361ad6ae5.jpg
10.jpg