จังหวัดเชียงใหม่หารือร่วมกับคณะกรรมการการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เตรียมพร้อมก้าวเข้าสู่การเป็น Smart City

1884

จังหวัดเชียงใหม่หารือร่วมกับคณะกรรมการการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เตรียมพร้อมก้าวเข้าสู่การเป็น Smart City

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 65 ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ( Smart City ) ของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองอัจฉริยะต่อไป โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

นายณรงค์ ตนานุวัฒน์ นายกสมาคมดิจิทัลภาคเหนือ ได้ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับเมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City ว่าเป็นรูปแบบการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัล หรือข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารในการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของบริการชุมชน เพื่อช่วยในการลดต้นทุน โดยการเอาเทคโนโลยีมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตของประชาชน ทั้งด้านการขนส่ง การใช้พลังงาน หรือโครงสร้างพื้นฐาน ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ที่ประชุมได้รายงานผลการสำรวจข้อมูลการดำเนินงาน Smart City ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการดำเนินโครงการเกี่ยวกับเมืองอัจฉริยะทั้งหมด 19 หน่วยงาน คิดเป็น 21 เปอร์เซ็นต์ และไม่มีการดำเนินการด้านเมืองอัจฉริยะ 72 หน่วยงาน คิดเป็น 79 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจากการสำรวจข้อมูลพบว่า จังหวัดเชียงใหม่ มีลักษณะของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 7 ด้าน ได้แก่ ด้านชุมชนอัจฉริยะ ด้านประชากรอัจฉริยะ ด้านพลังงานอัจฉริยะ ด้านคมนาคมอัจฉริยะ ด้านเศรษฐกิจอัจฉริยะ ด้านสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ และด้านบริหารงานภาครัฐอัจฉริยะ

ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติ ให้ปรับโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากคณะกรรมการหลายท่านได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งในพื้นที่อื่นแล้ว ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ จึงต้องมีการวางกรอบการทำงานใหม่ มีการมอบหมายงานให้แต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงในการพัฒนาแต่ละด้าน พร้อมเสนอให้มีการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะทางด้านการค้าและการลงทุน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้เป็นประจักษ์มากขึ้น

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่