ชาวแม่โจ้พร้อมใจร่วมกิจกรรมวันสถาปนา 88 ปี โรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมภาคเหนือ (แม่โจ้ 2477)

115

ชาวแม่โจ้พร้อมใจร่วมกิจกรรมวันสถาปนา 88 ปี โรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมภาคเหนือ (แม่โจ้ 2477)

16debd338839419c91df7f21d3b68a0a.jpg63db86c16a950fcc37be49d31a2dd502.jpg

วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมภาคเหนือ ประจำปี 2565 ได้รับเกียรติจาก ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี นำคณะผู้บริหาร ผู้แทนคณาจารย์ บุคลากร พร้อมด้วย ดร.สมชาย เขียวแดง นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ในฐานะผู้แทนศิษย์เก่าทั่วประเทศ และผู้แทนองค์กรนักศึกษา ร่วมพิธีบรวงสรวงพระพิรุณทรงนาค ต่อด้วยพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์คุณพระช่วงเกษตรศิลปการ “บิดาเกษตรแม่โจ้” ผู้บุกเบิกก่อตั้งแม่โจ้ จนมีคำกล่าวที่ว่า “ไม่มีพระช่วงฯ ไม่มีแม่โจ้” ซึ่งในแม่โจ้ปีนี้ครบรอบ 88 ปี โอกาสนี้ คุณขุมทรัพย์ โลจายะ (หลาน) ทายาทคุณพระช่วงฯ ให้เกียรติเข้าร่วมพิธี พร้อมทั้งมอบเงินสมทบเข้ากองทุนพระช่วงเกษตรศิลปะการ และคุณหญิงช่วงเกษตรศิลปการ(สำอาง โลจายะ) จำนวน 300,000 บาท จากนั้นมีพิธีทำบุญทางศาสนาเพื่อร่วมรำลักถึงความเป็นมาของแม่โจ้ โดยมีหน่วยงาน องค์กรต่างๆ รวมถึงผู้แทนศิษย์เก่าแต่ละรุ่น แต่ละภูมิภาค เข้าร่วมพิธีคับคั่ง ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

นับแต่ 7 มิถุนายน 2477 ได้เปิดการเรียนการสอนครั้งแรก โดยคุณพระช่วงเกษตรศิลปการ พร้อมทั้งจัดให้มีพิธีไหว้ครูขึ้นในวันนี้ได้เชิญข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ข้าหลวงประจำจังหวัดและธรรมการจังหวัดมาร่วมให้โอวาท ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นได้ถูกจารึกเป็นประวัติศาสตร์อันสำคัญของแม่โจ้ ถือเป็นจุดกำเนิดแม่โจ้และพัฒนามาจนถึงปัจจุบัน

88 ปี จากโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมภาคเหนือสู่…มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และได้รับการจัดให้อยู่ในกลุ่มสถาบันอุดมศึกษากลุ่มที่ 2 มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม ในวันนี้ แม่โจ้ได้บุกเบิก ฝ่าฟัน ต่อสู้ และ เจริญเติบโต สั่งสมประสบการณ์ บันทึกประวัติศาสตร์ด้านการเกษตรของไทย ยึดมั่นไว้ซึ่งอุดมการณ์ มุ่งสู่วิสัยทัศน์การ“เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ ที่มีความเป็นเลิศทางด้านการเกษตรในระดับนานาชาติ” ด้วยปรัชญา “มุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิตสู่ความเป็นผู้อุดมด้วยปัญญา อดทน สู้งาน เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาของสังคมไทยที่มีการเกษตรเป็นรากฐาน” และพร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่ปีที่ 100 (จาก 2477 – 2577) และหากจะเอ่ยถึงบัณฑิตแม่โจ้ แม้กาลเวลาจะล่วงผ่านมาหลายยุคหลายสมัย บัณฑิตแม่โจ้ก็ยังคงมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น “เป็นนักปฏิบัติที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา” ด้วยบุคลิกของผู้ที่ “เลิศน้ำใจ วินัยดี เชิดชูประเพณี สามัคคี อาวุโส” ซึ่งแสดงถึงความเป็นลูกแม่โจ้มาจวบจนปัจจุบัน โดยมีบทบัญญัติแม่โจ้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติ ด้วยความเหนียวแน่น กลมเกลียว ชาวแม่โจ้ระลึกถึงคุณแผ่นดิน แม่โจ้จึงยืนหยัดมาจนถึงวันนี้ และพร้อมที่จะก้าวต่อไปด้วยความภาคภูมิ

ทั้งนี้ ได้กิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามข้อกำหนดเพื่อสุขอนามัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นสำคัญ
ffb07ad5bd575a0843c50eb3448b8008.jpg
9c0cc1a94190728d66296985b028e746.jpg
eb85311ac4c44de88e754cd75d706b28.jpg
dd5bd4aecdac57a0082221f9afa7adcc.jpg
88ade3bcdbbeaa0b3ff1a6ecfc523d2c.jpg
98738a0c425fd1aaf6e8b42faca637a0.jpg
8a2901f3ec07e26b3b28441f7d46d07c.jpg
3452058ba9a1d5496b5e673b07439c1d.jpg
b051bd2bfd4514b9bac77094120eb245.jpg
383414104c670e8093885f75f0a0353f.jpg
cf17148e029b43587cfa83b70117467e.jpg
67eb643587b972a4fe87dc255c34e958.jpg
86eac9256c8a46ff2e84d1f0fba4a099.jpg
3cf1abedd19ae886a953dd9df27279be.jpg
caece06ecbf124df753d5aa96d981c96.jpg
67abe5b9932d4c430ed7245537a53023.jpg
f11a419a99df9f528a0c0737026b0756.jpg