มอ.พะเยาอนุญาตให้นิสิตนักศึกษาเสรีภาพในแต่งกายตามเพศสภาพได้

269

ล่าสุดเมื่อ 30 พฤษภาคม 2565 กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา​โพสต์ข้อความว่า…  เคารพในศักดิ์ศรี​ความเป็นมนุษย์​ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 นิสิตจึงมีสิทธิและเสรีภาพในแต่งกายตามเพศสภาพได้

         ทั้งนี้เพื่อคุ้มครองสิทธิของบุคคลที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีกำเนิดตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และเพื่อธำรงไว้แห่งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และความเสมอภาคระหว่างเพศ ตลอดจนหลักแห่งสิทธิมนุษยชนสากล ต้องแต่งกายชุดนิสิตให้เรียบร้อย​ ถูก​ระเบียบ​ เพื่อความภูมิใจแห่งเครื่องแบบนิสิตมหาวิทยาลัย​พะเยา​

#WisdomExperiences

#GenderEquality

#SDG5

#DSA

9b2f9fe20469df6a01d0e80c5b2c4e77.png

ที่มา : กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา

พรสวรรค์ ชาติมนตรี (นักศึกษาฝึกประสบการณ์)