ราชกิจจาฯ ประกาศต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ออกไปอีก 2 เดือน จนถึง 31 ก.ค. 65

30

ราชกิจจาฯ ประกาศต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ออกไปอีก 2 เดือน จนถึง 31 ก.ค. 65

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 18) ระบุว่าตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 และได้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินคราวที่ 17 ออกไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นั้น
 
ที่ผ่านมารัฐบาลได้ดำเนินมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง เพื่อควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มาตั้งแต่เริ่มมีการระบาด มีการฉีดวัคซีนเพื่อลดความรุนแรงของโรคในหมู่ประชาชนทุกช่วงวัย ส่งผลให้จำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากโรคดังกล่าวลดลงเป็นลำดับ จนสามารถผ่อนปรนให้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถดำรงชีวิตและดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมได้ใกล้เคียงกับปกติมากยิ่งขึ้น รวมถึงการเปิดการเรียนการสอนในสถานศึกษาทั่วประเทศ
 
แต่เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคดังกล่าวทั่วโลกยังคงรุนแรง มีสายพันธุ์ใหม่เกิดขึ้นและระบาดแพร่หลายเป็นระยะ และต้องใช้เวลาในการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้ครอบคลุมมากกว่าที่เป็นอยู่ อีกทั้งองค์การอนามัยโลกยังคงระดับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคระบาดใหญ่(Pandemic) กรณีจึงยังคงมีสถานการณ์ฉุกเฉินอันกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำรงไว้ซึ่งมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อไปอีกระยะเวลาหนึ่ง
 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีตามมติเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 จึงให้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีกคราวหนึ่งสำหรับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปควบคู่กัน
 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
Facebook Comments