รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สั่งเร่งออกกฎหมายลูก พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 พร้อมเตรียมยกระดับวาฬสีน้ำเงินเป็นสัตว์ป่าสงวนของประเทศไทย

76

รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สั่งเร่งออกกฎหมายลูก พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 พร้อมเตรียมยกระดับวาฬสีน้ำเงินเป็นสัตว์ป่าสงวนของประเทศไทย

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ครั้งที่ 1/2565 เพื่อเร่งรัดการออกกฎหมายลำดับรอง ประกอบ พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 โดยสั่ง กรมอุทยานฯ เร่งดำเนินการยกระดับนกชนหินเป็นสัตว์ป่าสงวนโดยเร็ว พร้อมเตรียมเสนอวาฬสีน้ำเงินขึ้นเป็นสัตว์ป่าสงวนควบคู่กันไป รวมทั้งยกปลาฉลามเสือดาว เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง

ที่ประชุมฯได้มีมติเห็นชอบร่างกฎหมายลำดับรอง ประกอบพ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช 4 ฉบับ คือ
1. ร่างระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชว่าด้วยการดำเนินการแก่สัตว์ป่า ซากสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่า และค่าใช้จ่ายในการดูแลสัตว์ป่า พ.ศ. ….
2. ร่างระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการศึกษาจัดทำโครงการและการอนุญาตเก็บหาหรือใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ.ศ. ….
3. ร่างระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชว่าด้วยการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับสัตว์ป่า ซากสัตว์ป่า และผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าในทุกเขตพื้นที่ พ.ศ. ….
4. ร่างระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชว่าด้วยการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทับซ้อนตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 พ.ศ. ….

ที่ประชุมฯยังมีมติเห็นชอบกฎหมายลำดับรองประกอบพ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ของกรมประมง 2 ฉบับ
1. ร่างระเบียบกรมประมงว่าด้วยการแจ้งและการรับแจ้งการครอบครองซึ่งสัตว์ป่าควบคุมและซากสัตว์ป่าควบคุมที่เป็นสัตว์น้ำ พ.ศ. ….
2. ร่างระเบียบกรมประมงว่าด้วยการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับสัตว์ป่า ซากสัตว์ป่า และผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าที่เป็นสัตว์น้ำ พ.ศ. ….

รวมทั้ง เห็นชอบการกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง คือ ปลาฉลามเสือดาวและเสนอวาฬสีน้ำเงินเป็นสัตว์ป่าสงวน และเห็นชอบการประกาศพื้นที่เตรียมการกำหนดเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 2 พื้นที่ คือ พื้นที่ป่าห้วยทับเสลา-ห้วยระบำ จังหวัดอุทัยธานี (เพิ่มเติม) และพื้นที่ศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

Facebook Comments