เชียงใหม่ เร่งรัดทุกอำเภอฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 กระตุ้นเข็มที่ 3 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรค

521

เชียงใหม่ เร่งรัดทุกอำเภอฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 กระตุ้นเข็มที่ 3 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรค

เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 65 ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งพบว่าดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีผู้ติดเชื้อลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่ปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อ ยังคงเป็นการสัมผัสในครอบครัวเป็นหลักเช่นเดิม ด้านการเฝ้าระวังผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ ในปี 2565 มีผู้เสียชีวิต จำนวน 239 ราย โดยเป็นชาย 152 ราย หญิง 87 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้มีโรคร่วม และร้อยละ 61 ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 มาก่อน ทั้งนี้ พบว่าในปีนี้ จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 จำนวน 184 ราย และมีผู้เสียชีวิตจากโรคอื่นแต่ตรวจพบเชื้อโควิด-19 จำนวน 55 ราย

สำหรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ ตามเกณ์การเข้าสู่โรคประจำถิ่น วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 พบว่า การฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 ของกลุ่มประชาชนทั่วไป อยู่ที่ร้อยละ 43.15 ซึ่งยังคงต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ว่าจะต้องมากกว่าร้อยละ 60 อย่างไรก็ตาม การฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ของกลุ่มผู้สูงอายุ อยู่ที่ร้อยละ 90.16 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ว่าจะต้องมากกว่าร้อยละ 80 ส่วนการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ของกลุ่มผู้สูงอายุ ปัจจุบันพบว่า ยังไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดร้อยละ 60 จึงเป็นเรื่องที่จังหวัดยังกังวลใจ และต้องการให้ผู้สูงอายุและกลุ่มโรคเรื้อรัง หรือ 607 เร่งเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น หรือเข็มที่ 3 โดยเร็ว เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดให้แก่กลุ่มเสี่ยงผู้สูงอายุและกลุ่มโรคเรื้อรังเมื่อมีการเปิดเมืองในเดือนกรกฎาคม

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้เน้นย้ำไปยังทุกอำเภอ ให้มีการรณรงค์ เร่งรัดฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มกระตุ้น เข็มที่ 3 ในกลุ่มประชาชนทั่วไป เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรค และขอให้แต่ละอำเภอแจ้งแผนการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้แก่จังหวัดได้รับทราบ เพื่อกำกับ ติดตาม การฉีดวัคซีน ให้สัมฤทธิ์ผลมากที่สุด ซึ่งหากอำเภอใดมีผลการฉีดวัคซีนจำนวนมาก จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เป็นวาระสำคัญของรัฐบาล ที่ต้องการเตรียมความพร้อมต้อนรับการเปิดประเทศ

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่