รร.อนุบาล แจงประเด็นให้นักเรียนซื้อชุดทหาร ใส่ทำกิจกรรม “กองพันอารักขาแผ่นดิน” ชี้เป็นกิจกรรมที่ทำมานาน และสำรวจความเห็นผู้ปกครองก่อนทุกครั้ง

507

รร.อนุบาล แจงประเด็นให้นักเรียนซื้อชุดทหาร ใส่ทำกิจกรรม “กองพันอารักขาแผ่นดิน” ชี้เป็นกิจกรรมที่ทำมานาน และสำรวจความเห็นผู้ปกครองก่อนทุกครั้ง

จากกรณีที่เพจเฟซบุ๊ก ‘หมอแล็บแพนด้า’ โพสต์ภาพตัวอย่างการแต่งกายนักเรียนอนุบาลของโรงเรียนแห่งหนึ่ง ซึ่งในหนึ่งสัปดาห์ให้เด็กนักเรียนแต่งชุดที่แตกต่างกันถึง 4 ชุด โดยเสียงวิจารณ์ส่วนใหญ่พุ่งเป้าไปที่ชุดลายพรางทหาร ที่ให้เด็กนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 สวมใส่ โดยเห็นว่าการให้ผู้ปกครองต้องซื้อชุดเหล่านี้เพิ่มเติมจากชุดนักเรียน ถือเป็นการเพิ่มภาระให้กับผู้ปกครองในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน

ล่าสุด ได้มีแถลงการณ์โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี เรื่อง การแต่งกายของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีระดับปฐมวัย ระบุว่า ตามที่ได้ปรากฏในสื่อออนไลน์ เรื่องการแต่งกายของนักเรียน ระดับปฐมวัยของนักเรียนอนุบาลกาญจนบุรี มีชุดที่ต้องใส่มากเกินไปจนเกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆ นานา โดยเฉพาะชุด แต่งกายคล้ายทหาร นั้น

โรงเรียนขอนําเรียนว่า ชุดแต่งกายคล้ายทหารใช้แต่งเพื่อร่วมกิจกรรมกองพัน อารักขาแผ่นดิน โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ

1. เพื่อพัฒนาเด็กทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา

2. เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงที่หลากหลาย

3. เพื่อให้เด็กเกิดความรู้สึกรักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์

4. เพื่อให้เด็กมีระเบียบวินัย ปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ

5. เพื่อให้เด็กซึมซับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

โดยโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี ได้ดําเนินกิจกรรมตั้งแต่ปีการศึกษา 2559-2565 ทางโรงเรียนขอ ชี้แจงเรื่องการแต่งกายตามกิจกรรมกองพันอารักขาแผ่นดิน ดังนี้

1. ประชุมผู้ปกครองและสอบถามความคิดเห็นในการดําเนินกิจกรรมในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 สอบถามความคิดเห็นการจัดกิจกรรมในปีการศึกษา 2565 โดยมีข้อสรุปว่า ผู้ปกครองเห็นด้วยในการจัด กิจกรรมดังกล่าว

2. จัดทําหนังสือแจ้งผู้ปกครองเรื่องการดําเนินกิจกรรมกองพันอารักขาแผ่นดิน ในวันเปิดภาค เรียนวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ให้ผู้ปกครองตอบแบบสอบถามเพื่อช่วยพิจารณากิจกรรม ดังนี้

– ยินดีเข้าร่วมกิจกรรมและชําระเงินซื้อชุดทหาร

– ยินดีเข้าร่วมกิจกรรม และมีชุดทหารแล้ว

– ยินดีเข้าร่วมกิจกรรม แต่ไม่ประสงค์ซื้อชุดทหาร

3. โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีไม่มีการจําหน่ายชุดทหารในโรงเรียน แต่จะอํานวยความสะดวก โดยการสํารวจราคาชุดให้ผู้ปกครอง และจัดหาร้านที่ราคาถูกและมีคุณภาพ เพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสม แล้วจึง แจ้งผู้ปกครองเพื่อสั่งตัดชุดให้เด็กตามที่ผู้ปกครองประสงค์ โดยที่โรงเรียนไม่ได้รับผลประโยชน์ใด ๆ จากการ จัดซื้อชุดทหาร

4. คณะครูสายชั้นอนุบาลปีที่ 3 ทุกคน ยินดีซื้อชุดทหารเพื่อสวมใส่ให้เหมือนกับเด็ก ทั้งครู ประจําชั้นและครูพี่เลี้ยง โดยใช้เงินส่วนตัวในการจัดซื้อ เพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรม และเป็นต้นแบบให้กับ เด็กในการร่วมกิจกรรม

จากเหตุการณ์ที่ปรากฏ โรงเรียนได้มีการประชุม วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เพื่อหาแนวทางใน การแก้ไขปัญหาเรื่อง “การแต่งกายในการจัดกิจกรรมของนักเรียนชั้นปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี” ดังนี้

1. ทบทวนจุดประสงค์ของกิจกรรมกองพันอารักขาแผ่นดิน

2. ทบทวนความพึงพอใจในการทํากิจกรรมในแต่ละปีการศึกษา

3. ทบทวนและสรุปภาพรวมกิจกรรมในทุกปี

Facebook Comments